Nyilvántartásba vett képzés adatainak (specializáció, szakirány, tudományterület/-ág, meghirdethetőség, képzési és kimeneti követelmények) módosítása, törlése

Az alábbiakban összegyűjtöttük a nyilvántartásba vett képzés adatainak módosításával, törlésével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik a szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A nyilvántartásba vett képzés (alapképzés, mesterképzés, doktori képzés, szakirányú továbbképzés, felsőoktatás szakképzés) adatainak módosítása, törlése céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely a felsőoktatási intézmény mint ügyfél kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: dr. Fekete Zsolt főosztályvezető
Ügyintézők: az egyes felsőoktatási intézmények ügyintézők közötti megosztását az alábbi táblázat tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyintézők kizárólag felsőoktatási engedélyezési és nyilvántartási ügyekben illetékesek!

Egyéb ügyekben az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

 • Felsőoktatási felvételi ügyek: 06-1-477-3131-es telefonszám
 • Magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos ügyek: 06-1-477-3131-es telefonszám és hsz@oh.gov.hu e-mail cím

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 67. §, 71. § (5) bekezdés, 71/B. § (1) bekezdés c) pont és (2) bekezdés, 108. § 31-33. pontok
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 11. §, 12. § (1) bekezdés, 18. §, 21-21/D. §, 5. melléklet, 6. melléklet 2.1.3. pont, 2.4.2. pont, 2.5. pont 2.5.1-4. alpontjai
 • a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet
 • a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet
 • az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés
 • a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet
 • az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az azzal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet
 • a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet
 • a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet

A kérelem

A kérelmet az erre rendszeresített adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani.

2019. január 1-jétől kezdődően a szakfelelősök és a doktori iskolák vezetői – a rektorhelyettessel, a belső ellenőrzés vezetőjével, a dékánnal, a gazdasági tanács elnökével és tagjaival, a szenátus tagjaival és a konzisztórium tagjaival együtt – nem a felsőoktatási intézménytörzsben, hanem a felsőoktatási alkalmazotti személyi törzsben tartandók nyilván. Emiatt kérjük, hogy a jövőben ezen munkaköröket a FIR személyi nyilvántartás felé szíveskedjenek naprakészen (a változástól számított 15 napon belül) lejelenteni.

Adatlapok

 • Alapképzés, mesterképzés vagy felsőoktatási szakképzés esetében új specializáció vagy szakirány nyilvántartásba vételére és/vagy korábbi specializáció vagy szakirány törlésére irányuló kérelmet a www.felvi.hu/hivataliugyek címen elérhető online kérelemkezelő rendszeren keresztül szükséges benyújtani, az ott generált adatlap kinyomtatásával, csatolva (feltöltve) a hozzá tartozó mellékleteket. Amennyiben olyan új specializáció indítását kívánják regisztrálni, amely jelenleg nem választható ki az adott képzéshez már regisztrált elvi specializációk listájából, akkor először a www.felvi.hu/hivataliugyek címen elérhető online kérelemkezelő rendszeren keresztül (nem hatósági jellegű, technikai) kérelmet szükséges benyújtani az új specializáció FIR-adatbázisba való felvételére. A specializáció kérelmező általi indításának nyilvántartásba vételét az adatbázisba kerülés után lehet kezdeményezni.
 • Tanító alapképzési szak esetében új műveltségterület nyilvántartásba vétele és/vagy korábbi műveltségterület törlése esetében: FRKP-5105 számú adatlap
 • Doktori iskola nevének, képzési nyelvének, képzési helyének, tudományterületének vagy tudományágának változása esetében: FRKP-4010 számú adatlap
 • Korábban az Oktatási Hivatal által engedélyezett, de tévesen nem a megfelelő munkarendre nyilvántartásba vett képzés megfelelő munkarendjének bejelentése, nem megfelelő munkarendjének törlése esetén: FRKP-5200 számú adatlap

Mellékletek

 • szenátusi határozat
 • új szakiránynak/doktori képzésnek a felsőoktatási intézmény külföldi székhelyen kívüli képzési helyén történő indítása esetén az oktatásért felelős miniszter előzetes egyetértése
 • szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményeinek módosítása esetén
  • a módosított képzési és kimeneti követelmények kinyomtatott és elektronikus változata a hatályos jogi szabályozás szerinti struktúrában és tartalommal
  • ha a képzést más felsőoktatási intézmény is folytatja, valamennyi érintett egyetértő nyilatkozata
  • ha a változás a tanterv módosítását is igényli, a módosított tantervet elfogadó szenátusi határozat(ok) hiteles másolata (minden érintett esetében)
  • pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés esetében a pedagógus-továbbképzési rendszer működésének véleményezésére jogosult szakértői testület véleménye
  • ha a szakirányú továbbképzés szakterületén jogilag szabályozott képzési, továbbképzési rendszer működik, illetve amelyik egészségügyi, élettel és biztonsággal összefüggő tevékenység végzéséhez szükséges vagy szakértői kompetenciák megszerzésére való felkészítést ígér, mellékelni szükséges a szakterületért felelős miniszter véleményét is
 • új szakirány indítása, illetve doktori képzés külföldi székhelyen kívüli képzési helyen történő indítása esetén, amennyiben az Nftv. és a Vhr. értelmében* akkreditációs szakértői vélemény beszerzése kötelező, és a felsőoktatási intézmény a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság helyett az általa javasolt, az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szövetség (European Association for Quality Assurance in Higher Education) teljes jogú tagjaként működő szervezet (ENQA akkreditációs szervezet) felkérését javasolja, az erre vonatkozó nyilatkozat
 • ha az egybefüggő szakmai gyakorlatot megállapodás alapján jogi személy vagy gazdálkodó szervezet biztosítja, azon szakmai gyakorlóhelyek szándéknyilatkozata, amelyekkel a felsőoktatási intézmény a képzés indításakor együttműködési megállapodást köt
 • doktori képzés új tudományterületen/tudományágban/külföldi székhelyen kívüli képzési helyen történő indítása esetén képzésindítási dokumentáció, figyelemmel a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA akkreditációs szervezet) vonatkozó útmutatójára is
 • szakirány indításánál a Vhr-ben meghatározott esetekben* szakindítási dokumentáció az alábbi tartalommal, figyelemmel a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA akkreditációs szervezet) vonatkozó útmutatójára is:
  • a képzési és kimeneti követelmények alapján a szakirány felsőoktatási intézmény által kidolgozott tantervét,
  • a felsőoktatási intézmény nyilatkozatát a szakirány jellemző értékelési és ellenőrzési módszereiről, eljárásairól és a képzés alapvető szabályairól, a kreditrendszerű képzéssel kapcsolatos tanulmányi tájékoztató kiadvány (a továbbiakban: intézményi tájékoztató) elkészítéséről,
  • a képzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek bemutatását, valamint
  • tanári szakképzettséget adó szak szakirányának indítása esetén a tanári felkészítési elem gyakorlati képzési és intézményi szervezeti feltételeinek bemutatását.

* Az akkreditációs szakértői vélemény beszerzésének, valamint a szakindítási dokumentáció benyújtásának kötelező jellegére vonatkozóan az „alap- vagy mesterképzési szak, valamint magyar és külföldi felsőoktatási intézmény (nemzetközi) közös képzése indításának nyilvántartásba vétele" eljárásnál leírtak megfelelően irányadóak:

Alap- vagy mesterképzési szak, valamint magyar és külföldi felsőoktatási intézmény (nemzetközi) közös képzése indításának nyilvántartásba vétele

További mellékletek új társintézménnyel történő együttműködés esetén

 • a megállapodás tárgyától függően az FRKP-9001 vagy FRKP-9002 sz. adatlap
 • együttműködési megállapodás (magyar nyelven is)

A mellékleteken felül az Oktatási Hivatal kérheti a regisztrálandó adatok hitelt érdemlő igazolását.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet és a mellékletet papír alapon 1 eredeti példányban, új szakirány indítása esetén – amennyiben a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA akkreditációs szervezet) véleményének beszerzése szükséges – a mellékletet 3 eredeti példányban kell benyújtani az alábbi helyek valamelyikén:

 • postai úton: 1363 Budapest, Pf. 19.
 • személyesen: Oktatási Hivatal Központi Postázó (1055 Budapest, Szalay u. 10-14., földszint F53 szoba)

Emellett a kérelmet elektronikus úton is kérjük megküldeni a fentiek szerint illetékes ügyintéző e-mail címére.

A kérelem benyújtásának ideje, előfeltétele:

Határidők a kérelem benyújtására:

 • Alapképzés, mesterképzés, felsőoktatási szakképzés vagy doktori képzés esetében a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban meghirdetni kívánt szakirány, specializáció vagy tudományág nyilvántartásba vétele
  • a februárban induló képzések tekintetében legkésőbb a megelőző év augusztus 31-éig,
  • a szeptemberben induló, az általános felsőoktatási felvételi eljárásban meghirdetni kívánt képzések tekintetében legkésőbb a megelőző év szeptember 30-áig,
  • a szeptemberben induló, a felsőoktatási pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzések tekintetében legkésőbb a tárgyév június 30-áig
   kezdeményezhető.
 • Alapképzés, mesterképzés, felsőoktatási szakképzés vagy doktori képzés esetében a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban nem kötelezően meghirdetendő szakirány, specializáció vagy tudományág nyilvántartásba vétele
  • a februárban induló képzések tekintetében legkésőbb a megelőző év december 15-éig,
  • a szeptemberben induló képzések tekintetében legkésőbb a tárgyév július 15-éig,
   kezdeményezhető.
 • Nyilvántartásba vett szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményeinek módosítása a szeptemberben induló képzések esetében legkésőbb a tárgyév május 31-éig, a februárban induló képzések esetében legkésőbb a megelőző év október 31-éig kérelmezhető.

A fenti határidőkön túl benyújtott kérelemben szereplő képzések a határidő elmulasztásával érintett felvételi tájékoztatóba nem kerülhetnek bele, illetve a képzések legkorábbi meghirdethetősége egy félévvel későbbre tolódik! Ebből következően, ha – pl. új szakirány indítása esetében – az eljárás során a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA akkreditációs szervezet) véleményét is be kell szerezni, a fenti határidőknél jelentősen – legalább 6 hónappal – korábbi kérelembenyújtás javasolt!

A kérelem benyújtásának előfeltételei:

 • Alapképzés, mesterképzés vagy felsőoktatási szakképzés esetében új szakirány indítására a kérelem akkor nyújtható be, ha a szakirányt a képesítési jegyzékbe felvették, valamint annak képzési és kimeneti követelményeit rendeletben közzétették.
 • Alapképzés, mesterképzés vagy felsőoktatási szakképzés esetében, amennyiben olyan új specializáció indítását kívánják regisztrálni, amely jelenleg nem választható ki az adott képzéshez már regisztrált elvi specializációk listájából, akkor először a www.felvi.hu/hivataliugyek címen elérhető online kérelemkezelő rendszeren keresztül (nem hatósági jellegű, technikai) kérelmet szükséges benyújtani az új specializáció FIR-adatbázisba való felvételére. A specializáció kérelmező általi indításának nyilvántartásba vételét az adatbázisba kerülés után lehet kezdeményezni.
 • Tanító alapképzési szak esetében új műveltségterület regisztrálására a kérelem akkor nyújtható be, ha a műveltségterületet a tanító alapképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben rendeletben közzétették.
 • Már nyilvántartásba vett doktori iskola képzésének új képzési helyen való indítása esetén a kérelmező felsőoktatási intézmény alapító okiratában e képzési helynek, továbbá e képzési helyhez kapcsolódóan a létesítendő doktori iskola tudományterületének is szerepelnie kell.
 • A magyar jogrendszer szerinti doktori képzésnek a felsőoktatási intézmény külföldi székhelyen kívüli képzési helyen történő indítása esetén a kérelem benyújtását megelőzően az oktatásért felelős miniszter előzetes egyetértésének beszerzése szükséges!
 • Nyilvántartásba vett szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményeinek módosítása esetén:
  • a képzési és kimeneti követelményeket a hatályos jogi szabályozás szerinti struktúra és tartalom szerint átdolgozva kell benyújtani, akkor is, ha a módosítás eredetileg nem erre irányult volna;
  • előfeltétel a képzést folytató többi felsőoktatási intézmény támogató véleményének beszerzése a módosításról;
  • pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés esetében előfeltétel a pedagógus-továbbképzési rendszer működésének véleményezésére jogosult szakértői testület támogató véleményének beszerzése;
  • ha a szakirányú továbbképzés szakterületén jogilag szabályozott képzési, továbbképzési rendszer működik, illetve amelyik egészségügyi, élettel és biztonsággal összefüggő tevékenység végzéséhez szükséges vagy szakértői kompetenciák megszerzésére való felkészítést ígér, előfeltétel a szakterületért felelős miniszter véleményének beszerzése;
  • a módosítás nem irányulhat a képzés nevének, szakképzettségének, képzési területének, képzési idejének vagy kreditszámának a változására.

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap, de alapképzés, mesterképzés vagy felsőoktatási szakképzés új szakirányának indítása, továbbá már nyilvántartásba vett doktori iskola új tudományterületének vagy tudományágának nyilvántartásba vétele esetén 5 hónap.

Az eljárás költségei

 • A nyilvántartásba vett képzés adatainak módosítása, törlése eljárásának igazgatási szolgáltatási díja képzésenként 10.000 Ft.
 • A korábban tévesen nem a megfelelő munkarendre nyilvántartásba vett képzés munkarendjének korrigálása esetén igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.
 • Korábban nyilvántartásba vett alapképzés, mesterképzés vagy felsőoktatási szakképzés új szakirányának indítása, valamint korábban nyilvántartásba vett doktori iskola új tudományterületének vagy tudományágának nyilvántartásba vétele esetén esetén az Oktatási Hivatal köteles beszerezni a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakvéleményét, az igazgatási szolgáltatási díj ilyen esetben képzésenként 10.000 Ft, valamint a szakértői díj, ami jelenleg szakirányonként/tudományáganként 302.600 Ft (a MAB helyett kezdeményezett ENQA akkreditációs szervezetnek ettől eltérő összegű díja lehet). Újabb szakértői vélemény kérése esetén a MAB Felülvizsgálati Bizottságának díja 256.600 Ft.
 • A kapcsolódó együttműködési megállapodás nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díja megállapodásonként 12.000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat

Képzési adat változása

Együttműködési megállapodás nyilvántartásba vétele

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a felsőoktatási intézmény rektora kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére.

Új szakirány indítása esetén a fentebb meghatározott esetekben az Oktatási Hivatal köteles beszerezni a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA akkreditációs szervezet) szakértői véleményét a képzés indítása tekintetében.

Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal az adatváltozást akkor veszi nyilvántartásba, illetve adatot akkor töröl, ha ennek feltételei fennállnak, és valamennyi szükséges adatot megadtak.

Amennyiben az új szakirány indítását a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA akkreditációs szervezet) szakértői véleményében nem támogatta, az Oktatási Hivatal a szakvéleményt megküldi észrevételezés céljából a kérelmezőnek. Azonban az Oktatási Hivatalnak nincs lehetősége megítélni akkreditációs szakmai kérdéseket, és nem bírálhatja felül a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA akkreditációs szervezet) akkreditációs bírálati szempontsorán alapuló szakmai döntést, indokolt esetben is legfeljebb csak a szakvélemény kiegészítését kérheti. Az Nftv. 67. § (4) bekezdése értelmében az Oktatási Hivatal mesterképzés indítása és doktori iskola létesítése esetén az akkreditációs szakértői véleményhez kötve van.

Ha a szakirány indítását a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleménye nem támogatta, a felsőoktatási intézmény erre irányuló kérése esetén az Oktatási Hivatal a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottságától újabb szakértői véleményt szerezhet be.

Az új szakirány nyilvántartásba vétele szükséges, de önmagában nem elégséges feltétel a szakirány tényleges indításához. Amennyiben a felvétel a szakirányra történik, szükséges a szakirányt a felsőoktatási felvételi eljárási szabályoknak megfelelően meghirdetni, továbbá a működési engedélyben hallgatói létszámmal.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

Nyomtatás