Nyilvántartásba vett képzés adatainak (képzési és kimeneti követelmények) módosítása, törlése

Az alábbiakban összegyűjtöttük a nyilvántartásba vett képzés adatainak módosításával, törlésével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik a szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A nyilvántartásba vett képzés (alapképzés, mesterképzés, doktori iskola, szakirányú továbbképzés, felsőoktatás szakképzés) adatainak módosítása, törlése céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely a felsőoktatási intézmény mint ügyfél kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: Antalóczy Zsanna osztályvezető

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 67. §, 71. § (5) bekezdés, 71/B. § (1) bekezdés c) pont és (2) bekezdés, 108. § 31-33. pontok
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 11. §, 12. § (1) bekezdés, 18. §, 21-21/D. §, 5. melléklet, 6. melléklet 2.1.3. pont, 2.4.2. pont, 2.5. pont 2.5.1-4. alpontjai
 • az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az azzal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet
 • a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet
 • a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet

Az államtudományi és a pedagógusképzés képzési területek szakjai, valamint a magyar-külföldi közös képzések kivételével a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések, valamint hitéleti képzések képzési és kimeneti követelményeinek miniszteri közleménye itt érhető el: https://kormany.hu/dokumentumtar/kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyek-1.

A kérelem

A kérelmet az erre rendszeresített adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Adatlapok

 • Doktori iskola nevének változása esetében: FRKP-4010 számú adatlap
 • Korábban az Oktatási Hivatal által engedélyezett, de tévesen nem a megfelelő munkarendre nyilvántartásba vett képzés megfelelő munkarendjének bejelentése, nem megfelelő munkarendjének törlése esetén: FRKP-5200 számú adatlap

Mellékletek

 • szenátusi határozat
 • szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményeinek módosítása esetén
  • a módosított képzési és kimeneti követelmények kinyomtatott és elektronikus változata a hatályos jogi szabályozás szerinti struktúrában és tartalommal
  • ha a képzést más felsőoktatási intézmény is folytatja, valamennyi érintett egyetértő nyilatkozata
  • ha a változás a tanterv módosítását is igényli, a módosított tantervet elfogadó szenátusi határozat(ok) hiteles másolata (minden érintett esetében)
  • pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés esetében a pedagógus-továbbképzési rendszer működésének véleményezésére jogosult szakértői testület véleménye
  • ha a szakirányú továbbképzés szakterületén jogilag szabályozott képzési, továbbképzési rendszer működik, illetve amelyik egészségügyi, élettel és biztonsággal összefüggő tevékenység végzéséhez szükséges vagy szakértői kompetenciák megszerzésére való felkészítést ígér, mellékelni szükséges a szakterületért felelős miniszter véleményét is.

További mellékletek új társintézménnyel történő együttműködés esetén

 • a megállapodás tárgyától függően az FRKP-9001 vagy FRKP-9002 sz. adatlap
 • együttműködési megállapodás (magyar nyelven is)

A mellékleteken felül az Oktatási Hivatal kérheti a regisztrálandó adatok hitelt érdemlő igazolását.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet és a mellékletet hivatali kapun keresztül (ennek esetleges átmeneti hiánya vagy működési zavara esetén postai úton a 1363 Budapest, Pf. 19. címre küldve, egy eredeti példányban) kell benyújtani.

Tekintettel arra, hogy a Kérelemkezelő felület április 14-étől a FIR3 élesbe állás alatt nem lesz elérhető, ezen időszak alatt az alábbi – kérelemkezelő alkalmazással támogatott – eljárások esetében kérjük, hogy a felületen generálható formanyomtatvány helyett az Oktatási Hivatal honlapján közzétett adatlapok benyújtásával indítsanak kérelmet.

A kérelem benyújtásának ideje, előfeltétele:

Határidők a kérelem benyújtására:

Nyilvántartásba vett szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményeinek módosítása a szeptemberben induló képzések esetében legkésőbb a tárgyév május 31-éig, a februárban induló képzések esetében legkésőbb a megelőző év október 31-éig kérelmezhető.

  A fenti határidőkön túl benyújtott kérelemben kért változások átvezetése a határidő elmulasztásával érintett felvételi tájékoztatóba nem kerülhetnek bele, illetve a változással érintett képzések legkorábbi meghirdethetősége egy félévvel későbbre tolódik!

  Azt a képzést, amelyre a felsőoktatási intézmény felvételi eljárást hirdet, a Hivatal a felvételi eljárást követő félévtől kezdődő hatállyal törli.

  A törlés nem érinti a felvett hallgatók tanulmányainak megkezdését és befejezését.


A kérelem benyújtásának előfeltételei:

 • Nyilvántartásba vett szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményeinek módosítása esetén:
  • a képzési és kimeneti követelményeket a hatályos jogi szabályozás szerinti struktúra és tartalom szerint átdolgozva kell benyújtani, akkor is, ha a módosítás eredetileg nem erre irányult volna;
  • előfeltétel a képzést folytató többi felsőoktatási intézmény támogató véleményének beszerzése a módosításról;
  • pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés esetében előfeltétel a pedagógus-továbbképzési rendszer működésének véleményezésére jogosult szakértői testület támogató véleményének beszerzése;
  • ha a szakirányú továbbképzés szakterületén jogilag szabályozott képzési, továbbképzési rendszer működik, illetve amelyik egészségügyi, élettel és biztonsággal összefüggő tevékenység végzéséhez szükséges vagy szakértői kompetenciák megszerzésére való felkészítést ígér, előfeltétel a szakterületért felelős miniszter véleményének beszerzése;
  • a módosítás nem irányulhat a képzés nevének, szakképzettségének, képzési területének, képzési idejének vagy kreditszámának a változására.

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Az eljárás költségei

 • A nyilvántartásba vett képzés adatainak módosítása, törlése eljárásának igazgatási szolgáltatási díja képzésenként 10.000 Ft.
 • A korábban tévesen nem a megfelelő munkarendre nyilvántartásba vett képzés munkarendjének korrigálása esetén igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat

Képzési adat változása

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a felsőoktatási intézmény rektora kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére.

Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal az adatváltozást akkor veszi nyilvántartásba, illetve adatot akkor töröl, ha ennek feltételei fennállnak, és valamennyi szükséges adatot megadtak.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

Nyomtatás