EGT-s állambeli felsőoktatási képzés magyar felsőoktatási intézmény általi indításának (licenciaképzés) nyilvántartásba vétele

Az alábbiakban összegyűjtöttük az EGT-s állambeli külföldi felsőoktatási képzés magyar felsőoktatási intézmény általi indításával (licenciaképzés) kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik a szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

Az EGT-s állambeli külföldi felsőoktatási képzés magyar felsőoktatási intézmény általi indításának (licenciaképzés) nyilvántartásba vétele céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely a felsőoktatási intézmény mint ügyfél kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ha nem licenciaképzés indítását kérik, hanem a külföldi felsőoktatási intézmény maga végezne Magyarországon felsőoktatási tevékenységet (letelepedve vagy határon átnyúló szolgáltatásnyújtóként), az nem ezen eljárás, hanem a "Külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének engedélyezése, képzésének indítása" nevű eljárás megindításával kezdeményezhető.

Külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének engedélyezése, képzésének indítása

 

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal

Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207

Szervezeti egység vezetője: Antalóczy Zsanna osztályvezető

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 77. § (4), 108. § 31-33., 37., 38., 45. pontok
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (Vhr.) 7. § (4) bekezdés, 6. melléklet 2.4.2. pont, 2.5. pont 2.5.1-4. alpontjai
 • az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés
 • a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet

A külföldön vagy külföldi partner együttműködésével történő képzésindítás esetén a kérelem benyújtása előtt célszerű áttanulmányozni a külföldi elemet tartalmazó egyes képzésindítási esetek összehasonlítását (magyarul itt érhető el).

A kérelem

A licencia alapján történő képzésindítás azt a lehetőséget jelenti, hogy egy Európai Gazdasági Térségről szóló szerződésben részes állam által elismert külföldi felsőoktatási intézmény képzése egy magyar felsőoktatási intézmény közreműködésével Magyarországon is indítható a nélkül, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működését engedélyeztetni (vagy határon átnyúló szolgáltatásnyújtásként bejelenteni) kellene.

A kérelem tehát csak az alábbiaknak megfelelő képzés indításának nyilvántartásba vételére nyújtható be:

 • a képzés csak az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződésben részes állam által elismert külföldi felsőoktatási intézmény képzése lehet;
 • a képzés a felsőoktatási intézmény származási országában államilag elismert képzésnek minősül;
 • a képzés a felsőoktatási intézmény származási országában a felsőoktatásnak csak az 1. ciklusához (alapképzéssel egyenértékű) vagy 2. ciklusához (mesterképzéssel egyenértékű) tartozhat, 3. ciklushoz (doktori képzés) nem;
 • a képzés csak osztott képzés lehet, osztatlan nem;
 • a képzés megszervezésében az érintett külföldi és magyar felsőoktatási intézmény megállapodott, és a külföldi felsőoktatási intézmény e megállapodásban vállalja a magyar felsőoktatási intézmény által folytatott képzésre tekintettel a külföldi oklevél kiállítását.

Fontos tudnivalók a licenciaképzés indításával kapcsolatban:

 • A külföldi felsőoktatási intézmény nem végez Magyarországon felsőoktatási tevékenységet, sem letelepedve, sem határon átnyúló szolgáltatásnyújtóként. A külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi partnerének megállapodásban licenciát (felhatalmazást) biztosít a képzés (részbeni) megszervezéséhez.
 • A külföldi felsőoktatási intézmény képzését – a megállapodásban biztosított licencia alapján – magyarországi partnerként csak magyar felsőoktatási intézmény szervezheti meg.
 • E képzésre, a képzésben részt vevők jogaira és kötelezettségeire, az oktatási tevékenységre és annak ellenőrzésére, a felvételi feltételek meghatározására a külföldi felsőoktatási intézmény székhelye szerinti állam előírásait kell alkalmazni. Ebből következően:
  • a képzés csak abban az esetben folytatható a magyar felsőoktatási intézmény oktatási közreműködésével, ha a külföldi felsőoktatási intézmény államának előírásai is lehetővé teszik a képzés ilyen módon történő megszervezését;
  • a képzés a magyar felsőoktatási intézmény számára részképzés lesz, nála a hallgató vendéghallgató lesz, és e képzésre tekintettel oklevelet nem, csak kreditigazolást állíthat ki;
  • e képzésre – ha törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés másképp nem rendelkezik – magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatói hely nem biztosítható.

Ha nem licenciaképzés indítását kérik, hanem a külföldi felsőoktatási intézmény maga végezne Magyarországon felsőoktatási tevékenységet (letelepedve vagy határon átnyúló szolgáltatásnyújtóként), az nem ezen eljárás, hanem a "Külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének engedélyezése, képzésének indítása" nevű eljárás megindításával kezdeményezhető.

Külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének engedélyezése, képzésének indítása

Adatlapok:

 • A képzésindítás nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet az FRKP-8530 sz. adatlapon, a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani.
 • A megállapodás bejelentésére az FRKP-9001 sz. adatlap szolgál.

Mellékletek:

 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény a származási országában államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősül (pl. külföldi jogszabály, állami irányítás egyéb jogi eszköze, hatósági döntés, nyilvántartás kivonata, működési engedély stb. másolata és nem hiteles fordítása)
 • annak igazolása, hogy a külföldi képzés és az arra tekintettel kiállított oklevél államilag elismert felsőoktatási fokozatot (pl. bachelor, master) adó képzésnek (oklevélnek) felel meg (pl. külföldi felsőoktatási képesítési jegyzék)
 • az indítani kérelmezett képzés(ek)en kiadandó oklevél mintájának másolati példánya, az oklevél állami elismerését igazoló dokumentum másolata és annak nem hiteles fordítása
 • az együttműködő magyar felsőoktatási intézménnyel kötött szerződés egy eredeti példánya és annak nem hiteles fordítása, mely megállapodásnak tartalmaznia kell a

következőket:

 • a képzés megszervezésében történő megállapodást
 • a külföldi felsőoktatási intézmény vállalja a magyar felsőoktatási intézmény által folytatott képzésre tekintettel a külföldi oklevél kiállítását

A felsorolt mellékleteken kívül az Oktatási Hivatal kérheti a regisztrálandó adatok hitelt érdemlő igazolását.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet és a mellékletet hivatali kapun keresztül (ennek esetleges átmeneti hiánya vagy működési zavara esetén postai úton a 1363 Budapest, Pf. 19. címre küldve, egy eredeti példányban) kell benyújtani.

A kérelem benyújtásának ideje, előfeltétele

A kérelem bármikor benyújtható.

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő 5 hónap (teljes eljárás).

  Az eljárás költségei
 • A képzésindítás nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díja képzésenként 20.000 Ft.
 • A kapcsolódó együttműködési megállapodás nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díja megállapodásonként 12.000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat:

Licenciaképzés indítása

Együttműködési megállapodás nyilvántartásba vétele

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a felsőoktatási intézmény vezetője kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére.

Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal a képzést akkor veszi nyilvántartásba, ha indításának feltételei fennállnak, és valamennyi - a regisztrációhoz szükséges - adatot megadtak, továbbá a kérelmező felsőoktatási intézmény jogosult a képzés folytatására.

A képzés nyilvántartásba vétele szükséges, de önmagában nem elégséges feltétel a képzés tényleges indításához. Szükséges a képzést a külföldi felsőoktatási intézmény felsőoktatási felvételi eljárási szabályainak megfelelően meghirdetni, továbbá a magyar felsőoktatási intézménynek a működési engedélyben hallgatói létszámmal kell rendelkeznie a licenciaképzés szerinti képzési helyre, képzési területre, nyelvre és munkarendre.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

Nyomtatás