Korábbi rendszerű (a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján indított) képzés folytatásának utólagos nyilvántartásba vétele

Az alábbiakban összegyűjtöttük a korábbi rendszerű (a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján indított) képzés folytatásának utólagos nyilvántartásba vételével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik a szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A korábbi rendszerű (a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján indított) képzés folytatásának utólagos nyilvántartásba vétele céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely a felsőoktatási intézmény mint ügyfél kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: Antalóczy Zsanna osztályvezető

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 14. § (2a) bekezdés, 67. §, 108. § 31-33., 37., 38., 45. pontok
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (Vhr.) 11. § (1) bekezdés, 12. § (1) bekezdés, 6. melléklet 2.1.3. pont, 2.5. pont 2.5.1-4. alpontjai
 • az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés
 • a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet
 • az adott képzés folytatása idején hatályos, az adott képzésre irányadó képesítési követelményeket szabályozó kormányrendeletek vagy miniszteri rendeletek

A kérelem, adatlapok

A kérelmet az FRKP-5100-K és FRKP-5103-K sz. adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Mellékletek:

 • a képzés indításáról szóló szenátusi döntés kivonata
 • a képzés indítását engedélyező oktatásért felelős miniszteri döntés másolata
 • közös képzésben folyt képzés esetén az együttműködő felsőoktatási intézménnyel, tanulói jogviszonyban folytatott felsőfokú szakképzés esetén az együttműködő közoktatási intézménnyel kötött megállapodás egy eredeti vagy felsőoktatási intézmény vezetője által hitelesített példánya

A felsorolt mellékleteken kívül az Oktatási Hivatal kérheti a regisztrálandó adatok hitelt érdemlő igazolását.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet és a mellékletet hivatali kapun keresztül (ennek esetleges átmeneti hiánya vagy működési zavara esetén postai úton a 1363 Budapest, Pf. 19. címre küldve, egy eredeti példányban) kell benyújtani.

A kérelem benyújtásának ideje, előfeltétele

Az eljárás a korábban nem regisztrált, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján indított alábbi képzés nyilvántartásba vételére irányul:

 • főiskolai szintű képzés
 • egyetemi szintű képzés
 • a nem a felsőoktatási intézmény által létesített szakirányú továbbképzés
 • hallgatói jogviszonyban folytatott felsőfokú szakképzés (8 OKJ-számjegyű)
 • tanulói jogviszonyban folytatott felsőfokú szakképzés (8 OKJ-számjegyű)

Kérelem benyújtása abban az esetben szükséges, ha a felsőoktatási intézmény

 • a képzés folytatását korábban az adott helyen, nyelven és munkarendben még nem jelentették be az Oktatási Hivatalnak nyilvántartásba vétel céljából
 • a képzés közös képzésként történő folytatását korábban még nem jelentették be az Oktatási Hivatalnak nyilvántartásba vétel céljából

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

  Az eljárás költségei
 • A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján folytatott egyetemi szintű képzések, főiskolai szintű képzések, szakirányú továbbképzések, valamint felsőfokú szakképzések utólagos nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díja 10.000 Ft.
 • Amennyiben van kapcsolódó együttműködési megállapodás, annak nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díja megállapodásonként 12.000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat (ha van), valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat:

Korábbi rendszerű képzés nyilvántartásba vétele

Együttműködési megállapodás nyilvántartásba vétele

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a felsőoktatási intézmény vezetője kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére.

Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal a képzést akkor veszi nyilvántartásba, ha indításának feltételei fennállnak, és valamennyi - a regisztrációhoz szükséges - adatot megadtak, továbbá a kérelmező felsőoktatási intézmény az alapító okirata alapján jogosult a képzés folytatására.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

Nyomtatás