Ugrás a tartalomhoz

Felsőoktatási szakképzés (szakirány) indításának engedélyezése és nyilvántartásba vétele

Az alábbiakban összegyűjtöttük a felsőoktatási szakképzések, valamint ezek szakirányai indításának engedélyezésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik a szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A felsőoktatási szakképzés, valamint felsőoktatási szakképzés szakiránya indításának engedélyezése és nyilvántartásba vétele céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely a felsőoktatási intézmény mint ügyfél kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: dr. Fekete Zsolt főosztályvezető
Ügyintézők: az egyes felsőoktatási intézmények ügyintézők közötti megosztását az alábbi táblázat tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyintézők kizárólag felsőoktatási engedélyezési és nyilvántartási ügyekben illetékesek!

Egyéb ügyekben az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

A külföldön vagy külföldi partner együttműködésével történő képzésindítás esetén a kérelem benyújtása előtt célszerű áttanulmányozni a külföldi elemet tartalmazó egyes képzésindítási esetek összehasonlítását (magyarul itt)

A kérelem, adatlapok

A kérelem benyújtása az alábbiak szerint lehetséges:

Mellékletek:

* Nem kell akkreditációs szakértői véleményt beszerezni, ezért szakindítási dokumentációt sem kell benyújtani az alábbi esetekben:

További mellékletek közös képzés vagy együttműködés keretében történő indítás esetén:

A megállapodások egy eredeti vagy a felsőoktatási intézmény vezetője által hitelesített példányát minden esetben mellékelni szükséges (magyar nyelven). Az együttműködésben, illetve közös képzés keretében indítandó felsőoktatási szakképzések (szakirányok) esetében a megkötendő megállapodás tartalmára a Vhr. 19. §-ában (magyar-magyar) előírtak irányadóak. Amennyiben a képzésindításhoz kapcsolódik nyilvántartandó megállapodás, annak nyilvántartásba vételére a képzésindítás engedélyezésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárás keretében kerül sor.

A felsorolt mellékleteken kívül az Oktatási Hivatal kérheti a regisztrálandó adatok hitelt érdemlő igazolását.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet és a mellékletet hivatali kapun keresztül (ennek esetleges átmeneti hiánya vagy működési zavara esetén postai úton a 1363 Budapest, Pf. 19. címre küldve, egy eredeti példányban) kell benyújtani.

Tekintettel arra, hogy a Kérelemkezelő felület április 14-étől a FIR3 élesbe állás alatt nem lesz elérhető, ezen időszak alatt az alábbi – kérelemkezelő alkalmazással támogatott – eljárások esetében kérjük, hogy a felületen generálható formanyomtatvány helyett az Oktatási Hivatal honlapján közzétett adatlapok benyújtásával indítsanak kérelmet.

A kérelem benyújtásának ideje, előfeltétele

Kérelem benyújtása a képzésindítási szándék alábbi eseteiben szükséges:

Felsőoktatási szakképzés (szakirány) a képzési helyek típusai – 1. székhely, 2. telephely, 3.a belföldi székhelyen kívüli képzési hely, 3.b külföldi székhelyen kívüli képzési hely, 4.a más felsőoktatási intézmény székhelye, 4.b más felsőoktatási intézmény telephelye, 5. közösségi felsőoktatási képzési központ – közül kizárólag az alábbiakon folyhat:

A kérelmező felsőoktatási intézmény alapító okiratában – az indítandó felsőoktatási szakképzés (szakirány) tekintetében – a fenti képzési helyi típusok közül csak a székhelynek, a telephelynek, illetve a külföldi székhelyen kívüli képzési helynek kell szerepelnie (képzési helyek, ingatlanok részekben), továbbá e képzési helyhez kapcsolódóan az indítandó felsőoktatási szakképzés (szakirány) képzési területének és szintjének. A más felsőoktatási intézmény székhelyén/telephelyén vagy a közösségi felsőoktatási képzési központban indítandó felsőoktatási szakképzés (szakirány) képzési helyének a kérelmező felsőoktatási intézmény alapító okiratában nem kell szerepelnie. (Természetesen a más felsőoktatási intézmény székhelyén/telephelyén indítandó felsőoktatási szakképzés (szakirány) képzési helyének ezen másik felsőoktatási intézmény alapító okiratában szerepelnie kell.)

Felsőoktatási szakképzésnek (szakiránynak) a felsőoktatási intézmény külföldi székhelyen kívüli képzési helyen történő indítása esetén a kérelem benyújtását megelőzően az oktatásért felelős miniszter előzetes egyetértésének beszerzése szükséges!

Felsőoktatási szakképzés (szakirány) indítására kérelem akkor nyújtható be, ha a felsőoktatási szakképzést (szakirányt) már létesítették, azaz a felsőoktatási képesítési jegyzékbe felvették, valamint annak képzési és kimeneti követelményeit rendeletben közzétették.

Közös képzésben történő képzésindítás esetén

Magyar-magyar felsőoktatási intézmények által megvalósítandó közös képzés esetén a kérelmező és a képzésért felelős az Oktatási Hivatal és a Felsőoktatási Információs Rendszer felé csakis az a(z egyetlen) felsőoktatási intézmény lehet, amelyiket a felsőoktatási intézmények által kötött megállapodás erre kijelöl.

Határidők a kérelem benyújtására:

A fenti határidőkön túl benyújtott kérelemben szereplő felsőoktatási szakképzések (szakirányok) a határidő elmulasztásával érintett felvételi tájékoztatóba nem kerülhetnek bele, illetve a felsőoktatási szakképzések legkorábbi meghirdethetősége egy félévvel későbbre tolódik! Ebből következően, ha az eljárás során a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA-EQAR akkreditációs szervezet) véleményét is be kell szerezni, a fenti határidőknél jelentősen – legalább 6 hónappal – korábbi kérelembenyújtás javasolt!

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. és az Nftv. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap. Amennyiben az Oktatási Hivatalnak az eljárásban a MAB szakértői véleményét kell beszereznie, az ügyintézési határidő a szakértői vélemény beérkezését követő napon indul. Egyetlen szakértői vélemény elkészítésének határideje 90 nap.


Az eljárás költségei

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat

Szakindítás igazgatási szolgáltatási díja


Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a felsőoktatási intézmény vezetője kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére.

Az Oktatási Hivatal a fentebb meghatározott esetekben köteles beszerezni a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA-EQAR akkreditációs szervezet) szakértői véleményét a felsőoktatási szakképzés (szakirány) indítása tekintetében.

Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal a felsőoktatási szakképzést (szakirányt) akkor veszi nyilvántartásba, ha indításának feltételei fennállnak, és valamennyi – a regisztrációhoz szükséges – adatot megadtak, továbbá a kérelmező felsőoktatási intézmény az alapító okirata alapján jogosult a felsőoktatási szakképzés folytatására.

Amennyiben a felsőoktatási szakképzés (szakirány) indítását a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA-EQAR akkreditációs szervezet) szakértői véleményében nem támogatta, az Oktatási Hivatal a szakvéleményt megküldi észrevételezés céljából a kérelmezőnek. Azonban az Oktatási Hivatalnak nincs lehetősége megítélni akkreditációs szakmai kérdéseket, és nem bírálhatja felül a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA-EQAR akkreditációs szervezet) akkreditációs bírálati szempontsorán alapuló szakmai döntést, indokolt esetben is legfeljebb csak a szakvélemény kiegészítését kérheti.

Ha a felsőoktatási szakképzés (szakirány) indítását a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleménye nem támogatta, a felsőoktatási intézmény erre irányuló kérése esetén az Oktatási Hivatal a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottságától újabb szakértői véleményt szerezhet be.

A felsőoktatási szakképzés (szakirány) nyilvántartásba vétele szükséges, de önmagában nem elégséges feltétel a felsőoktatási szakképzés (szakirány) tényleges indításához. Szükséges a felsőoktatási szakképzést (szakirányt) a felsőoktatási felvételi eljárási szabályoknak megfelelően meghirdetni, továbbá a működési engedélyben hallgatói létszámmal kell rendelkezni az adott képzési helyre és munkarendre.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra