Felsőoktatási szakképzés (szakirány) indításának engedélyezése és nyilvántartásba vétele

Az alábbiakban összegyűjtöttük a felsőoktatási szakképzések, valamint ezek szakirányai indításának engedélyezésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik a szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A felsőoktatási szakképzés, valamint felsőoktatási szakképzés szakiránya indításának engedélyezése és nyilvántartásba vétele céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely a felsőoktatási intézmény mint ügyfél kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: dr. Fekete Zsolt főosztályvezető
Ügyintézők: az egyes felsőoktatási intézmények ügyintézők közötti megosztását az alábbi táblázat tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyintézők kizárólag felsőoktatási engedélyezési és nyilvántartási ügyekben illetékesek!

Egyéb ügyekben az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

 • Felsőoktatási felvételi ügyek: 06-1-477-3131-es telefonszám
 • Magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos ügyek: 06-1-477-3131-es telefonszám és hsz@oh.gov.hu e-mail cím

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 15. § (2) bekezdés, 67. §, 71. § (5) bekezdés, 78. §, 108. § 31-33., 37., 38., 45. pontok
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (Vhr.) 4. § (4) bekezdés, 21. §, 6. melléklet 2.1.3. pont, 2.5. pont 2.5.1-4. alpontjai
 • a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet
 • a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 5-13. §-ai
 • az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés
 • a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet
 • a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet

A külföldön vagy külföldi partner együttműködésével történő képzésindítás esetén a kérelem benyújtása előtt célszerű áttanulmányozni a külföldi elemet tartalmazó egyes képzésindítási esetek összehasonlítását (magyarul itt)

A kérelem, adatlapok

A kérelem benyújtása az alábbiak szerint lehetséges:

 • a) Már létesített felsőoktatási szakképzés (szakirány) indítása esetén, amelyet a felsőoktatási intézmény – az Oktatási Hivataltól kapott engedély és nyilvántartásba vétel hiányában – jelenleg nem folytathat (sem más képzési helyen/nyelven/munkarendben), a kérelmet átmenetileg nem a www.felvi.hu/hivataliugyek címen elérhető online kérelemkezelő rendszeren keresztül, hanem az FRKP-4500 sz. adatlapon szükséges benyújtani, csatolva (feltöltve) a hozzá tartozó mellékleteket.
 • b) Korábban az Oktatási Hivatal által engedélyezett és nyilvántartásba vett, ezúttal más képzési helyen és/vagy más nyelven és/vagy más munkarendben indítandó felsőoktatási szakképzés (szakirány) esetén a kérelmet szintén nem a www.felvi.hu/hivataliugyek címen elérhető online kérelemkezelő rendszeren keresztül, hanem az FRKP-4500 sz. adatlapon szükséges benyújtani, csatolva (feltöltve) a hozzá tartozó mellékleteket.
 • c) Korábban az Oktatási Hivatal által engedélyezett és nyilvántartásba vett felsőoktatási szakképzés új szakirányának nyilvántartásba vételére vagy korábbi szakirányának törlésére irányuló kérelmet átmenetileg nem a www.felvi.hu/hivataliugyek címen elérhető online kérelemkezelő rendszeren keresztül, hanem az FRKP-4530 sz. adatlapon szükséges benyújtani, csatolva (feltöltve) a hozzá tartozó mellékleteket.

Mellékletek:

 • a felsőoktatási szakképzés indításáról szóló szenátusi döntés kivonata
 • az indítandó felsőoktatási szakképzéshez (szakirányhoz) a szakmailag illetékes kamara támogató véleménye
 • azon szakmai gyakorlóhelyek szándéknyilatkozata, amelyekkel a felsőoktatási intézmény a felsőoktatási szakképzés (szakirány) indításakor együttműködési megállapodást köt
 • a felsőoktatási szakképzésnek (szakiránynak) a felsőoktatási intézmény külföldi székhelyen kívüli képzési helyén történő indítása esetén az oktatásért felelős miniszter előzetes egyetértése
 • amennyiben az Nftv. és a Vhr. értelmében* akkreditációs szakértői vélemény beszerzése kötelező, és a felsőoktatási intézmény a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság helyett az általa javasolt, az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szövetség (European Association for Quality Assurance in Higher Education) teljes jogú tagjaként működő és az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Regiszterbe (European Quality Assurance Register for Higher Education) bejegyzett szervezet (ENQA-EQAR akkreditációs szervezet) felkérését javasolja, az erre vonatkozó nyilatkozat
 • a Vhr-ben meghatározott esetekben* a felsőoktatási szakképzés (szakirány) indítására vonatkozó dokumentáció részeként a felsőoktatási intézmény által kidolgozott szakképzési program, figyelemmel a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA-EQAR akkreditációs szervezet) vonatkozó útmutatójára és formai követelményeire is.
  * Akkreditációs szakértői vélemény beszerzése kötelező, ezért be kell nyújtani a szakképzési programot az alábbi esetekben:
 • olyan felsőoktatási szakképzés (szakirány) – akár önállóan, akár közös képzés keretében történő – indításának szándéka esetén, amelyet a felsőoktatási intézmény – az Oktatási Hivataltól kapott engedély és nyilvántartásba vétel hiányában – jelenleg nem folytathat (sem más képzési helyen, sem más nyelven, sem más munkarendben)
 • olyan felsőoktatási szakképzés (szakirány) indításának szándéka esetén, amelyet a felsőoktatási intézmény a külföldi székhelyen kívüli képzési helyén kíván indítani, még abban az esetben is, ha ezt a felsőoktatási szakképzést (szakirányt) esetleg – az Oktatási Hivataltól kapott engedély és nyilvántartásba vétel alapján – más képzési helyen jelenleg folytathatja
 • korábban az Oktatási Hivatal által nem közös képzésként engedélyezett és nyilvántartásba vett felsőoktatási szakképzés (szakirány) közös képzésként történő indításának szándéka esetén, kivéve, ha – az Oktatási Hivataltól korábban kapott engedély és nyilvántartásba vétel alapján – a felsőoktatási szakképzés (szakirány) önálló indításának jogával valamennyi, a közös képzésben részt vevő felsőoktatási intézmény rendelkezik.

* Nem kell akkreditációs szakértői véleményt beszerezni, ezért szakindítási dokumentációt sem kell benyújtani az alábbi esetekben:

 • a korábban az Oktatási Hivatal által engedélyezett és nyilvántartásba vett, ezúttal – a külföldi székhelyen kívüli képzési helyet kivéve – más képzési helyen és/vagy más nyelven és/vagy más munkarendben indítandó felsőoktatási szakképzés (szakirány) szándéka esetén
 • korábban az Oktatási Hivatal által nem közös képzésként engedélyezett és nyilvántartásba vett felsőoktatási szakképzés (szakirány) közös képzésként történő indításának szándéka esetén, feltéve hogy – az Oktatási Hivataltól korábban kapott engedély és nyilvántartásba vétel alapján – a felsőoktatási szakképzés (szakirány) önálló indításának jogával valamennyi, a közös képzésben részt vevő felsőoktatási intézmény rendelkezik.

További mellékletek közös képzés vagy együttműködés keretében történő indítás esetén:

 • magyar felsőoktatási intézmény által másik magyar felsőoktatási intézménnyel együttműködésben történő, de a közös képzés (és közös oklevél) szintjét el nem érő képzésfolytatás (oktatási részvételi megállapodás – pl. egyes tantárgyaknak a másik felsőoktatási intézményben történő hallgatására vonatkozóan megkötött együttműködés) esetén: FRKP-9001 sz. adatlap és melléklete(i)
 • magyar felsőoktatási intézmény által másik magyar felsőoktatási intézménnyel közösen történő – közös oklevélhez vezető – képzésfolytatás esetén: FRKP-9001 sz. adatlap és melléklete(i)
 • magyar felsőoktatási intézmény számára képzési hely biztosítása esetén másik magyar felsőoktatási intézmény székhelyén vagy telephelyén, avagy közösségi felsőoktatási képzési központban: FRKP-9002 sz. adatlap és melléklete(i)

A megállapodások egy eredeti vagy a felsőoktatási intézmény vezetője által hitelesített példányát minden esetben mellékelni szükséges (magyar nyelven). Az együttműködésben, illetve közös képzés keretében indítandó felsőoktatási szakképzések (szakirányok) esetében a megkötendő megállapodás tartalmára a Vhr. 19. §-ában (magyar-magyar) előírtak irányadóak. Amennyiben a képzésindításhoz kapcsolódik nyilvántartandó megállapodás, annak nyilvántartásba vételére a képzésindítás engedélyezésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárás keretében kerül sor.

A felsorolt mellékleteken kívül az Oktatási Hivatal kérheti a regisztrálandó adatok hitelt érdemlő igazolását.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet és a mellékletet hivatali kapun keresztül (ennek esetleges átmeneti hiánya vagy működési zavara esetén postai úton a 1363 Budapest, Pf. 19. címre küldve, egy eredeti példányban) kell benyújtani.

Tekintettel arra, hogy a Kérelemkezelő felület április 14-étől a FIR3 élesbe állás alatt nem lesz elérhető, ezen időszak alatt az alábbi – kérelemkezelő alkalmazással támogatott – eljárások esetében kérjük, hogy a felületen generálható formanyomtatvány helyett az Oktatási Hivatal honlapján közzétett adatlapok benyújtásával indítsanak kérelmet.

A kérelem benyújtásának ideje, előfeltétele

Kérelem benyújtása a képzésindítási szándék alábbi eseteiben szükséges:

 • olyan felsőoktatási szakképzés (szakirány) – akár önállóan, akár közös képzés keretében történő – indításának szándéka esetén, amelyet a felsőoktatási intézmény – az Oktatási Hivataltól kapott engedély és nyilvántartásba vétel hiányában – jelenleg nem folytathat (sem más képzési helyen, sem más nyelven, sem más munkarendben)
 • a korábban az Oktatási Hivatal által engedélyezett és nyilvántartásba vett, ezúttal más képzési helyen és/vagy más nyelven és/vagy más munkarendben indítandó felsőoktatási szakképzés (szakirány) szándéka esetén
 • korábban az Oktatási Hivatal által nem közös képzésként engedélyezett és nyilvántartásba vett felsőoktatási szakképzés (szakirány) közös képzésként történő indításának szándéka esetén.

Felsőoktatási szakképzés (szakirány) a képzési helyek típusai – 1. székhely, 2. telephely, 3.a belföldi székhelyen kívüli képzési hely, 3.b külföldi székhelyen kívüli képzési hely, 4.a más felsőoktatási intézmény székhelye, 4.b más felsőoktatási intézmény telephelye, 5. közösségi felsőoktatási képzési központ – közül kizárólag az alábbiakon folyhat:

 • székhelyen
 • telephelyen
 • külföldi székhelyen kívüli képzési helyen
 • más felsőoktatási intézmény székhelyén
 • más felsőoktatási intézmény telephelyén
 • közösségi felsőoktatási képzési központban.

A kérelmező felsőoktatási intézmény alapító okiratában – az indítandó felsőoktatási szakképzés (szakirány) tekintetében – a fenti képzési helyi típusok közül csak a székhelynek, a telephelynek, illetve a külföldi székhelyen kívüli képzési helynek kell szerepelnie (képzési helyek, ingatlanok részekben), továbbá e képzési helyhez kapcsolódóan az indítandó felsőoktatási szakképzés (szakirány) képzési területének és szintjének. A más felsőoktatási intézmény székhelyén/telephelyén vagy a közösségi felsőoktatási képzési központban indítandó felsőoktatási szakképzés (szakirány) képzési helyének a kérelmező felsőoktatási intézmény alapító okiratában nem kell szerepelnie. (Természetesen a más felsőoktatási intézmény székhelyén/telephelyén indítandó felsőoktatási szakképzés (szakirány) képzési helyének ezen másik felsőoktatási intézmény alapító okiratában szerepelnie kell.)

Felsőoktatási szakképzésnek (szakiránynak) a felsőoktatási intézmény külföldi székhelyen kívüli képzési helyen történő indítása esetén a kérelem benyújtását megelőzően az oktatásért felelős miniszter előzetes egyetértésének beszerzése szükséges!

Felsőoktatási szakképzés (szakirány) indítására kérelem akkor nyújtható be, ha a felsőoktatási szakképzést (szakirányt) már létesítették, azaz a felsőoktatási képesítési jegyzékbe felvették, valamint annak képzési és kimeneti követelményeit rendeletben közzétették.

Közös képzésben történő képzésindítás esetén

Magyar-magyar felsőoktatási intézmények által megvalósítandó közös képzés esetén a kérelmező és a képzésért felelős az Oktatási Hivatal és a Felsőoktatási Információs Rendszer felé csakis az a(z egyetlen) felsőoktatási intézmény lehet, amelyiket a felsőoktatási intézmények által kötött megállapodás erre kijelöl.

Határidők a kérelem benyújtására:

 • A felsőoktatási felvételi tájékoztatóban meghirdetni kívánt felsőoktatási szakképzés (szakirány) nyilvántartásba vétele
  • a februárban induló felsőoktatási szakképzések (szakirányok) tekintetében legkésőbb a megelőző év augusztus 31-éig,
  • a szeptemberben induló, az általános felsőoktatási felvételi eljárásban meghirdetni kívánt felsőoktatási szakképzések (szakirányok) tekintetében legkésőbb a megelőző év szeptember 30-áig,
  • a szeptemberben induló, a felsőoktatási pótfelvételi eljárásban meghirdetett felsőoktatási szakképzések (szakirányok) tekintetében legkésőbb a tárgyév június 30-áig
   kezdeményezhető.
 • A felsőoktatási felvételi tájékoztatóban nem kötelezően meghirdetendő felsőoktatási szakképzés (szakirány) nyilvántartásba vétele
  • a februárban induló felsőoktatási szakképzések (szakirányok) tekintetében legkésőbb a megelőző év december 15-éig,
  • a szeptemberben induló felsőoktatási szakképzések (szakirányok) tekintetében legkésőbb a tárgyév július 15-éig,
   kezdeményezhető.

A fenti határidőkön túl benyújtott kérelemben szereplő felsőoktatási szakképzések (szakirányok) a határidő elmulasztásával érintett felvételi tájékoztatóba nem kerülhetnek bele, illetve a felsőoktatási szakképzések legkorábbi meghirdethetősége egy félévvel későbbre tolódik! Ebből következően, ha az eljárás során a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA-EQAR akkreditációs szervezet) véleményét is be kell szerezni, a fenti határidőknél jelentősen – legalább 6 hónappal – korábbi kérelembenyújtás javasolt!

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. és az Nftv. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap. Amennyiben az Oktatási Hivatalnak az eljárásban a MAB szakértői véleményét kell beszereznie, az ügyintézési határidő a szakértői vélemény beérkezését követő napon indul. Egyetlen szakértői vélemény elkészítésének határideje 90 nap.


Az eljárás költségei

 • Felsőoktatási szakképzés (szakirány) nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díja felsőoktatási szakképzésenként (szakirányonként) 20.000 Ft.
 • Amennyiben az Oktatási Hivatal köteles beszerezni a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakvéleményét, az igazgatási szolgáltatási díjon felül felsőoktatási szakképzésenként (szakirányonként) további 302.600 Ft szakértői díj fizetendő (a MAB helyett kezdeményezett ENQA-EQAR akkreditációs szervezetnek ettől eltérő összegű díja lehet). Újabb szakértői vélemény kérése esetén a MAB Felülvizsgálati Bizottságának díja felsőoktatási szakképzésenként (szakirányonként) 256.600 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat

Szakindítás igazgatási szolgáltatási díja


Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a felsőoktatási intézmény vezetője kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére.

Az Oktatási Hivatal a fentebb meghatározott esetekben köteles beszerezni a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA-EQAR akkreditációs szervezet) szakértői véleményét a felsőoktatási szakképzés (szakirány) indítása tekintetében.

Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal a felsőoktatási szakképzést (szakirányt) akkor veszi nyilvántartásba, ha indításának feltételei fennállnak, és valamennyi – a regisztrációhoz szükséges – adatot megadtak, továbbá a kérelmező felsőoktatási intézmény az alapító okirata alapján jogosult a felsőoktatási szakképzés folytatására.

Amennyiben a felsőoktatási szakképzés (szakirány) indítását a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA-EQAR akkreditációs szervezet) szakértői véleményében nem támogatta, az Oktatási Hivatal a szakvéleményt megküldi észrevételezés céljából a kérelmezőnek. Azonban az Oktatási Hivatalnak nincs lehetősége megítélni akkreditációs szakmai kérdéseket, és nem bírálhatja felül a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA-EQAR akkreditációs szervezet) akkreditációs bírálati szempontsorán alapuló szakmai döntést, indokolt esetben is legfeljebb csak a szakvélemény kiegészítését kérheti.

Ha a felsőoktatási szakképzés (szakirány) indítását a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleménye nem támogatta, a felsőoktatási intézmény erre irányuló kérése esetén az Oktatási Hivatal a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottságától újabb szakértői véleményt szerezhet be.

A felsőoktatási szakképzés (szakirány) nyilvántartásba vétele szükséges, de önmagában nem elégséges feltétel a felsőoktatási szakképzés (szakirány) tényleges indításához. Szükséges a felsőoktatási szakképzést (szakirányt) a felsőoktatási felvételi eljárási szabályoknak megfelelően meghirdetni, továbbá a működési engedélyben hallgatói létszámmal kell rendelkezni az adott képzési helyre és munkarendre.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

Nyomtatás