Felsőoktatási szakképzés létesítése

Az alábbiakban összegyűjtöttük a felsőoktatási szakképzések létesítésével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A felsőoktatási szakképzés létesítése céljából kezdeményezett eljárás nem hatósági eljárás, amelyre a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: dr. Fekete Zsolt főosztályvezető
Ügyintézők: az egyes felsőoktatási intézmények ügyintézők közötti megosztását az alábbi táblázat tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyintézők kizárólag felsőoktatási engedélyezési és nyilvántartási ügyekben illetékesek!

Egyéb ügyekben az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

 • Felsőoktatási felvételi ügyek: 06-1-477-3131-es telefonszám
 • Magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos ügyek: 06-1-477-3131-es telefonszám és hsz@oh.gov.hu e-mail cím

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 15. § (2) bekezdés
 • a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. §, 4-5. §-ok, 1. és 5. mellékletek
 • a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 5-8. §-ai
 • a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet
 • az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés

A kérelem

A felsőoktatási szakképzés (szakirány) létesítési dokumentumát az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet és a mellékletet hivatali kapun keresztül (ennek esetleges átmeneti hiánya vagy működési zavara esetén postai úton a 1363 Budapest, Pf. 19. címre küldve, egy eredeti példányban) kell benyújtani.

Emellett a kérelmet elektronikus úton is kérjük megküldeni a fentiek szerint illetékes ügyintéző e-mail címére.

A kérelem benyújtásának ideje, előfeltételei

Felsőoktatási szakképzés (és szakiránya) képesítési jegyzékbe történő felvételét kezdeményezheti:

 • felsőoktatási intézmény önállóan,
 • gazdálkodó szervezet felsőoktatási intézménnyel együttműködve vagy
 • az oktatásért felelős miniszter.

Az Oktatási Hivatalhoz történő kérelembenyújtást alábbi lépések előzik meg.

Általános szabályok felsőoktatási intézmény általi kezdeményezés esetében

1. Elsőként be kell szerezni az oktatásért felelős miniszter előzetes jóváhagyását az eljárás megindításához. Az előzetes jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell a kezdeményezés megalapozottságát alátámasztó előzetes indokolást, a létesítési dokumentum tartalmi elemei közül a következők révén:

 • a felsőoktatási szakképzésnek (szakiránynak) a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti formában és tartalommal - az MKKR szerinti besorolási szintleírással összhangban - kidolgozott képzési és kimeneti követelményeit,
 • a felsőoktatási szakképzés létesítésének indokolását, különösen:
  • a felsőoktatási szakképzés munkaerő-piaci indokoltságát, figyelemmel a szakképzettség iránti országos és regionális munkaerő-piaci, gazdasági szükségletekre, a szakemberigény rövid távú előrejelzését a várható foglalkoztatási tendenciákra,
  • a felsőoktatási szakképzés célját, a képesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök megnevezését, a szakképzettséggel ellátható tevékenységi kört, munkaterület leírását,
  • a felsőoktatási képesítés tekintetében az Országos Képesítési Jegyzékbe felvett képesítések szakmacsoporti rendszerének bemutatását.

2. Az oktatásért felelős miniszter a létesítés ágazati indokoltsága és a képzéssel elérendő célhoz rendelt követelmények mérlegelése alapján dönt a létesítési eljárás megindításához szükséges jóváhagyás megadásáról.

3. Az oktatásért felelős miniszter előzetes jóváhagyását követően lehet elkészíteni a teljes létesítési dokumentumot, kiegészítve a fentieket az alábbiakkal:

 • a felsőoktatási szakképzés képzési terület szerinti besorolási javaslata;
 • a felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményeiről a felsőoktatási intézmény szenátusi döntésének hitelesített kivonata;
 • a felsőoktatási szakképzés várható foglalkoztatási területén működő szakmai szervezetek és a munkaadók, az ágazati szintű foglalkoztatásban érdekelt miniszter véleménye a felsőoktatási szakképzés képesítési jegyzékbe történő felvételéről, valamint a képzési és kimeneti követelményekről, az abban meghatározott, a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményeiről;
 • az országos gazdasági kamara, országos ágazati, szakmai kamara véleménye;
 • a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleménye arról, hogy a képzési és kimeneti követelmény alapján, a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményei – a tudás, a képesség, attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzői – megfelelnek-e az MKKR adott besorolási szintjén meghatározott minimális követelményeknek;
 • a Felsőoktatási Tervezési Testület véleménye arról, hogy munkaerő-piaci, foglalkoztatási szempontból indokolt-e a felsőoktatási szakképzés képesítési jegyzékbe történő felvétele.

A létesítési dokumentum elkészítése a kezdeményező felsőoktatási intézmény feladata. A létesítési dokumentumot ezt követően az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani.

Eltérő szabályok az oktatásért felelős miniszter általi kezdeményezés esetében:

1. Ha a képzés (szakirány) és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételét a miniszter kezdeményezi, akkor a képzési és kimeneti követelményekre javaslatot kér a Felsőoktatási Tervezési Testülettől.

2. A kidolgozott képzési és kimeneti követelmények megküldésével a miniszter felhívja az Oktatási Hivatalt a létesítési dokumentum részét képező további dokumentumok, vélemények beszerzésére.

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Az eljárás költségei

Tekintettel arra, hogy az eljárás nem hatósági eljárás, nincsen igazgatási szolgáltatási díj.

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

Az eljárást a felsőoktatási intézmény rektora kezdeményezi az előírt tartalmú létesítési dokumentum Oktatási Hivatalhoz történő benyújtásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett létesítési dokumentumot az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő létesítési dokumentum esetén az Oktatási Hivatal a hiányosságok pótlására hívja fel a benyújtót. A hiányosságok pótlásáig az Oktatási Hivatal nem tud intézkedni.

A kérelmek elbírálása

A jogszabályoknak megfelelő tartalmú létesítési dokumentumot az Oktatási Hivatal megküldi az oktatásért felelős miniszternek, ezáltal kezdeményezi az új felsőoktatási szakképzés képesítési jegyzékbe történő felvételét, valamint a képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kiadását. Ezt követően az új felsőoktatási szakképzés bekerül a felsőoktatási információs rendszerbe (FIR).

A létesíteni kérelmezett felsőoktatási szakképzés indítására vonatkozó kérelem benyújtására csak akkor kerülhet sor, ha a felsőoktatási szakképzést a képesítési jegyzékbe felvették, valamint annak képzési és kimeneti követelményeit rendeletben közzétették.

A felsőoktatási szakképzés szakjegyzékbe történő felvétele szükséges, de önmagában nem elégséges feltétel a képzés tényleges indításához. Szükséges a felsőoktatási szakképzés indításának nyilvántartásba vételére irányuló hatósági eljárást kezdeményezni az Oktatási Hivatalnál, majd – sikeres indítási regisztráció esetén – a képzést a felsőoktatási felvételi eljárási szabályoknak megfelelően meghirdetni, továbbá a működési engedélyben hallgatói létszámmal kell rendelkezni az adott képzési helyre, képzési területre, nyelvre és munkarendre.