Felsőoktatási szakképzés létesítése

Az alábbiakban összegyűjtöttük a felsőoktatási szakképzések létesítésével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A felsőoktatási szakképzés létesítése céljából kezdeményezett eljárás nem hatósági eljárás, amelyre a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: dr. Fekete Zsolt főosztályvezető
Ügyintézők: az egyes felsőoktatási intézmények ügyintézők közötti megosztását az alábbi táblázat tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyintézők kizárólag felsőoktatási engedélyezési és nyilvántartási ügyekben illetékesek!

Egyéb ügyekben az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

 • Felsőoktatási felvételi ügyek: 06-1-477-3131-es telefonszám
 • Magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos ügyek: 06-1-477-3131-es telefonszám és hsz@oh.gov.hu e-mail cím

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 15. § (2) bekezdés
 • a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. §, 4-5. §-ok, 1. és 5. mellékletek
 • a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 5-8. §-ai
 • a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet
 • az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés

A kérelem

A felsőoktatási szakképzés (szakirány) létesítési dokumentumát az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani.

A kérelem benyújtásának helye, módja

Felsőoktatási szakképzés (és szakiránya) létesítése a képzésnek (szakiránynak) az adott felsőoktatási képesítési jegyzékbe (kormányrendelet) történő felvételét és (vagy csak) a képzési és kimeneti követelményeinek (kormány- vagy miniszteri) rendeletben történő kiadását jelenti.
Nem kerülnek fel a felsőoktatási képesítési jegyzékre a hitéleti felsőoktatási szakképzések (és szakirányuk).

A kérelmet és a mellékletet hivatali kapun keresztül (ennek esetleges átmeneti hiánya vagy működési zavara esetén postai úton a 1363 Budapest, Pf. 19. címre küldve, egy eredeti példányban) kell benyújtani.

A kérelem benyújtásának ideje, előfeltételei

Felsőoktatási szakképzés (és szakiránya) képesítési jegyzékbe történő felvételét kezdeményezheti:

 • felsőoktatási intézmény önállóan,
 • felsőoktatási intézmények közösen.

Az Oktatási Hivatalhoz történő kérelembenyújtást alábbi lépések előzik meg.

Általános szabályok felsőoktatási intézmény általi kezdeményezés esetében

1. Elsőként be kell szerezni az oktatásért felelős miniszter előzetes jóváhagyását az eljárás megindításához. Az előzetes jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell a kezdeményezés megalapozottságát alátámasztó előzetes indokolást, a létesítési dokumentum tartalmi elemei közül a következők révén:

 • a felsőoktatási szakképzés (szakirány) – Magyar Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) szerinti besorolási szintleírással összhangban kidolgozott – képzési és kimeneti követelményeit,
 • a felsőoktatási szakképzés létesítésének indokolását, különösen:
  • a felsőoktatási szakképzés (szakirány) társadalmi, munkaerő-piaci indokoltságát, figyelemmel a szakképzettség iránti országos és regionális munkaerő-piaci, gazdasági szükségletekre, a szakemberigény rövid távú előrejelzését a várható foglalkoztatási tendenciákra,
  • az esetleges nemzetközi kötelezettségvállalást, illetve a tudománypolitikai vagy kultúr- és oktatáspolitikai szempontokat,
  • a felsőoktatási képesítés tekintetében a nemzetközi tendenciák, a megvalósuló gyakorlat bemutatását, a létesítést megalapozó kutatásokat, a gazdasági szervezetekkel, intézményekkel való ez irányú együttműködést, valamint a nemzetközi képzési együttműködések irányait,
  • a szakképzettség MKKR szintbesorolására vonatkozó indokolását, figyelemmel a különböző végzettségi szintekre, a munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítések és szakképzettségek szerkezetére.

2. Az oktatásért felelős miniszter a létesítés ágazati indokoltsága és a képzéssel elérendő célhoz rendelt követelmények mérlegelése alapján dönt a létesítési eljárás megindításához szükséges jóváhagyás megadásáról.

3. Az oktatásért felelős miniszter előzetes jóváhagyását követően lehet elkészíteni a teljes létesítési dokumentumot, kiegészítve a fentieket az alábbiakkal:

 • a felsőoktatási szakképzés (szakirány) képzési terület szerinti besorolási javaslata;
 • a felsőoktatási szakképzés (szakirány) képzési és kimeneti követelményeiről a felsőoktatási intézmény szenátusi döntésének hitelesített kivonata;
 • a szakmai szervezetek és a munkaadók, valamint az ágazati szintű foglalkoztatásban érdekelt miniszter véleménye,
 • a Felsőoktatási Tervezési Testület véleménye arról, hogy munkaerő-piaci, foglalkoztatási szempontból indokolt-e a felsőoktatási szakképzés képesítési jegyzékbe történő felvétele.
 • a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleménye* arról, hogy
  • a létesítési dokumentum szakmai véleményeire is figyelemmel, indokolt-e a felsőoktatási szakképzés (szakirány) létesítése,
  • a képzési és kimeneti követelmény alapján, a felsőoktatási szakképzésen (szakirányon) a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményei – a tudás, a képesség, attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzői – megfelelnek-e az MKKR adott besorolási szintjén meghatározott minimális követelményeknek, és ez alapján a felsőoktatási szakképzésre (szakirányra) meghatározott képzési és kimeneti követelmények – az oklevelek hazai és külföldi megfeleltethetőségét is figyelembe véve – várhatóan megfelelő színvonalú kibocsátást biztosítanak-e.

* Fontos: a létesítés véleményezése mellett a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságtól kérhető, hogy szakmai szempontrendszere alapján a felsőoktatási szakképzés (szakirány) képzési és kimeneti követelményei alapján elkészített szakindítási dokumentumról szakvéleményt készítsen, véleményt nyilvánítva arról, hogy az adott felsőoktatási szakképzés (szakirány) indításának feltételei fennállnak-e a felsőoktatási intézménynél. A szakvéleményt a képzési és kimeneti követelmények rendeletben történő kiadását követően kezdeményezhető, a felsőoktatási szakképzés (szakirány) indításának engedélyezésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban fel lehet használni.

A létesítési dokumentum elkészítése a kezdeményező felsőoktatási intézmény feladata. A létesítési dokumentumot ezt követően az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani.

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatal ügyintézési határideje 8 nap.

Az eljárás költségei

Tekintettel arra, hogy az eljárás nem hatósági eljárás, nincsen igazgatási szolgáltatási díj.

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

Az eljárást a felsőoktatási intézmény rektora kezdeményezi az előírt tartalmú létesítési dokumentum Oktatási Hivatalhoz történő benyújtásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

Az Oktatási Hivatal a beérkezéstől számított 8 napon belül ellenőrzi, hogy a létesítési dokumentum teljes körű-e, és hiányos benyújtás esetén a felsőoktatási intézményt határidő tűzésével a létesítési dokumentum kiegészítésére hívja fel.

A kérelmek elbírálása

Ha a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság és a Felsőoktatási Tervezési Testület a képzés létesítését támogatta, és a létesítési dokumentum hiánytalan, az Oktatási Hivatal a létesítési dokumentum beérkezésétől számított 8 napon belül, illetve a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidő elteltével - a benyújtott, kiegészített létesítési dokumentum megküldésével - a miniszternél kezdeményezi az új felsőoktatási szakképzés (szakirány) képesítési jegyzékbe történő felvételét és (vagy csak) a felsőoktatási szakképzés (szakirány) képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését.

Ezt követően az új felsőoktatási szakképzés (szakirány) bekerül a felsőoktatási információs rendszerbe (FIR).

A létesíteni kérelmezett felsőoktatási szakképzés (szakirány) indítására vonatkozó kérelem benyújtására csak akkor kerülhet sor, ha a felsőoktatási szakképzést (szakirányt) a képesítési jegyzékbe felvették, valamint annak képzési és kimeneti követelményeit rendeletben közzétették.

A felsőoktatási szakképzés (szakirány) szakjegyzékbe történő felvétele szükséges, de önmagában nem elégséges feltétel a képzés tényleges indításához. Szükséges a felsőoktatási szakképzés (szakirány) indításának nyilvántartásba vételére irányuló hatósági eljárást kezdeményezni az Oktatási Hivatalnál, majd – sikeres indítási regisztráció esetén – a felsőoktatási szakképzést (szakirányt) a felsőoktatási felvételi eljárási szabályoknak megfelelően meghirdetni, továbbá a működési engedélyben hallgatói létszámmal kell rendelkezni az adott képzési helyre és munkarendre.

Nyomtatás