Felsőoktatási szakképzés létesítése

Az alábbiakban összegyűjtöttük a felsőoktatási szakképzések létesítésével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A felsőoktatási szakképzés létesítése céljából kezdeményezett eljárás nem hatósági eljárás, amelyre a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet szabályait kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: Antalóczy Zsanna osztályvezető

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

Az államtudományi és a pedagógusképzés képzési területek szakjai, valamint a magyar-külföldi közös képzések kivételével a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeinek miniszteri közleménye itt érhető el: https://kormany.hu/dokumentumtar/kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyek-2.

A kérelem

A felsőoktatási szakképzés (szakirány) létesítési dokumentumát az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A nem hitéleti felsőoktatási szakképzés (és szakiránya) létesítése a képzésnek (szakiránynak) az adott felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételét és a képzési és kimeneti követelményeineka miniszter általi hivatalos kiadványként történő közzétételét jelenti.

A hitéleti felsőoktatási szakképzések (és szakirányaik) jegyzékét az Oktatási Hivatal nyilvántartása tartalmazza.

A kérelmet és a mellékletet hivatali kapun keresztül (ennek esetleges átmeneti hiánya vagy működési zavara esetén postai úton a 1363 Budapest, Pf. 19. címre küldve, egy eredeti példányban) kell benyújtani.

A kérelem benyújtásának ideje, előfeltételei

Felsőoktatási szakképzés (és szakiránya) képesítési jegyzékbe történő felvételét felsőoktatási intézmény kezdeményezheti.

Általános szabályok nem hitéleti felsőoktatási szakképzés (és szakiránya) létesítése esetében

Az Oktatási Hivatalhoz történő kérelembenyújtást az alábbi lépések előzik meg.

1. Elsőként be kell szerezni az oktatásért felelős miniszter előzetes jóváhagyását az eljárás megindításához. Az előzetes jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell a kezdeményezés megalapozottságát alátámasztó előzetes indokolást, célszerűen a létesítési dokumentum tartalmi elemei közül a következők révén:

 • a felsőoktatási szakképzés (szakirány) – Magyar Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) szerinti besorolási szintleírással összhangban kidolgozott – képzési és kimeneti követelményeit,
 • a felsőoktatási szakképzés képzési terület szerinti besorolási javaslatát,
 • a felsőoktatási szakképzés létesítésének indokolását, különösen:
  • a felsőoktatási szakképzés (szakirány) társadalmi, munkaerőpiaci indokoltságát, figyelemmel a szakképzettség iránti országos és regionális munkaerő-piaci, gazdasági szükségletekre, a szakemberigény rövid távú előrejelzését a várható foglalkoztatási tendenciákra,
  • az esetleges nemzetközi kötelezettségvállalást, illetve a tudománypolitikai vagy kultúr- és oktatáspolitikai szempontokat,
  • a felsőoktatási képesítés tekintetében a nemzetközi tendenciák, a megvalósuló gyakorlat bemutatását, a létesítést megalapozó kutatásokat, a gazdasági szervezetekkel, intézményekkel való ez irányú együttműködést, valamint a nemzetközi képzési együttműködések irányait,
  • a szakképzettség MKKR szintbe sorolására vonatkozó indokolását, figyelemmel a különböző végzettségi szintekre, a munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítések és szakképzettségek szerkezetére.

2. Az oktatásért felelős miniszter a létesítés ágazati indokoltsága és a képzéssel elérendő célhoz rendelt követelmények mérlegelése alapján dönt a létesítési eljárás megindításához szükséges jóváhagyás megadásáról.

3. Az oktatásért felelős miniszter előzetes jóváhagyását követően lehet elkészíteni a teljes létesítési dokumentumot, kiegészítve a fentieket az alábbiakkal:

 • a felsőoktatási szakképzés (szakirány) képzési és kimeneti követelményeiről a felsőoktatási intézmény szenátusi döntésének hitelesített kivonata;
 • a szakmai szervezetek és a munkaadók, valamint az ágazati szintű foglalkoztatásban érdekelt miniszter véleménye,
 • a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleménye* arról, hogy
  • a létesítési dokumentum szakmai véleményeire is figyelemmel, indokolt-e a felsőoktatási szakképzés (szakirány) létesítése,
  • a képzési és kimeneti követelmény alapján, a felsőoktatási szakképzésen (szakirányon) a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményei – a tudás, a képesség, attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzői – megfelelnek-e az MKKR adott besorolási szintjén meghatározott minimális követelményeknek, és ez alapján a felsőoktatási szakképzésre (szakirányra) meghatározott képzési és kimeneti követelmények – az oklevelek hazai és külföldi megfeleltethetőségét is figyelembe véve – várhatóan megfelelő színvonalú kibocsátást biztosítanak-e.

* Fontos: a létesítés véleményezése mellett a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságtól kérhető, hogy szakmai szempontrendszere alapján a felsőoktatási szakképzés (szakirány) képzési és kimeneti követelményei alapján elkészített szakindítási dokumentumról szakvéleményt készítsen, véleményt nyilvánítva arról, hogy az adott felsőoktatási szakképzés (szakirány) indításának feltételei fennállnak-e a felsőoktatási intézménynél. A szakvéleményt a képzési és kimeneti követelmények rendeletben történő kiadását követően kezdeményezhető, a felsőoktatási szakképzés (szakirány) indításának engedélyezésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban fel lehet használni.

A létesítési dokumentum elkészítése a kezdeményező felsőoktatási intézmény feladata. A létesítési dokumentumot ezt követően az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani.

Eltérő szabályok a hitéleti felsőoktatási szakképzés (és szakiránya) létesítése esetében:

A hitéleti felsőoktatási szakképzés (szakirány) létesítési eljárásában a felsőoktatási intézmény közvetlenül az Oktatási Hivatalnak nyújtja be a hitéleti felsőoktatási szakképzés (szakirány) – Magyar Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) szerinti besorolási szintleírással összhangban kidolgozott – képzési és kimeneti követelményeit.

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatal ügyintézési határideje 8 nap.

Az eljárás költségei

Tekintettel arra, hogy az eljárás nem hatósági eljárás, nincsen igazgatási szolgáltatási díj.

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

Az eljárást a felsőoktatási intézmény rektora kezdeményezi az előírt tartalmú létesítési dokumentum Oktatási Hivatalhoz történő benyújtásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

Az Oktatási Hivatal a beérkezéstől számított 8 napon belül ellenőrzi, hogy a létesítési dokumentum teljes körű-e, és hiányos benyújtás esetén a felsőoktatási intézményt határidő tűzésével a létesítési dokumentum kiegészítésére hívja fel.

A kérelmek elbírálása

Nem hatósági eljárás esetében, ha a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a képzés létesítését támogatta, és a létesítési dokumentum hiánytalan, az Oktatási Hivatal a létesítési dokumentum beérkezésétől számított 8 napon belül, illetve a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidő elteltével - a benyújtott, kiegészített létesítési dokumentum megküldésével - a miniszternél kezdeményezi az új felsőoktatási szakképzés (szakirány) képesítési jegyzékbe történő felvételét és (vagy csak) a felsőoktatási szakképzés (szakirány) képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését. Ezt követően az új felsőoktatási szakképzés (szakirány) bekerül a felsőoktatási információs rendszerbe (FIR).

Hatósági eljárás esetében az Oktatási Hivatal a hitéleti felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményeit akkor veszi nyilvántartásba, ha azok a jogszabályban előírtaknak megfelelnek és a kérelmező felsőoktatási intézmény az alapító okirata alapján jogosult a képzés létesítésére.

A létesíteni kérelmezett felsőoktatási szakképzés (szakirány) indítására vonatkozó kérelem benyújtására csak akkor kerülhet sor, ha a felsőoktatási szakképzést (szakirányt) a képesítési jegyzékbe felvették, valamint annak képzési és kimeneti követelményeit rendeletben közzétették.

A felsőoktatási szakképzés (szakirány) szakjegyzékbe történő felvétele szükséges, de önmagában nem elégséges feltétel a képzés tényleges indításához. Szükséges a felsőoktatási szakképzés (szakirány) indításának nyilvántartásba vételére irányuló hatósági eljárást kezdeményezni az Oktatási Hivatalnál, majd – sikeres indítási regisztráció esetén – a felsőoktatási szakképzést (szakirányt) a felsőoktatási felvételi eljárási szabályoknak megfelelően meghirdetni, továbbá a működési engedélyben hallgatói létszámmal kell rendelkezni az adott képzési helyre és munkarendre.

Nyomtatás