Doktori iskola létesítésének, doktori képzés indításának engedélyezése és nyilvántartásba vétele

Az alábbiakban összegyűjtöttük a doktori iskola létesítésével, doktori képzés indításának engedélyezésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik a szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A doktori iskola létesítésének, doktori képzés indításának engedélyezése és nyilvántartásba vétele céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely az ügyfél felsőoktatási intézmény kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: Antalóczy Zsanna osztályvezető

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó jogszabályok

A külföldön vagy külföldi partner együttműködésével történő képzésindítás esetén a kérelem benyújtása előtt célszerű áttanulmányozni a külföldi elemet tartalmazó egyes képzésindítási esetek összehasonlítását (magyarul itt érhető el.)

A kérelem, adatlapok

Az eljárás megkezdéséhez a kérelmet az erre rendszeresített adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Adatlapok:

Mellékletek:

 • a doktori iskola létesítéséről, illetve a doktori képzés indításáról szóló szenátusi döntés kivonata
 • amennyiben az Nftv. és a Vhr. értelmében* akkreditációs szakértői vélemény beszerzése kötelező, és a felsőoktatási intézmény a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság helyett az általa javasolt, az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szövetség (European Association for Quality Assurance in Higher Education) teljes jogú tagjaként működő és az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Regiszterbe (European Quality Assurance Register for Higher Education) bejegyzett szervezet (ENQA-EQAR akkreditációs szervezet) felkérését javasolja, az erre vonatkozó nyilatkozat
 • a Vhr-ben meghatározott esetekben* a doktori iskola létesítésének, illetve a doktori képzés indításának dokumentációja, figyelemmel a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA-EQAR akkreditációs szervezet) vonatkozó útmutatójára is
 • a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleményének beszerzése esetén
  • a doktori tanács véleménye
  • a felsőoktatási intézmény doktori iskola létesítésében, illetve a doktori képzés indításában érintett kutatási területének fejlesztési koncepciója
  • a felsőoktatási intézmény doktori szabályzata
  • arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a doktori iskola honlapján a doktori képzésről évente rendszeres és nyilvános tájékoztatást ad, a felvételi követelményeket évente a honlapon és a felsőoktatási intézményben szokásos módon is közzéteszi
  • arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a doktori iskola adatait folyamatosan frissíti, hogy azok a doktori iskola állapotát naprakészen tükrözzék
  • a törzstagok nyilatkozata, hogy vállalják a felkérést, és megfelelnek a kormányrendelet feltételeinek

* Akkreditációs szakértői vélemény beszerzése kötelező, ezért be kell nyújtani a doktori képzés indításának dokumentációját az alábbi esetekben:

 • új doktori iskola létesítésének szándéka esetén
 • már létező doktori iskola olyan tudományterületen, illetve tudományágban való – akár önállóan, akár közös képzés keretében történő – képzésindításának szándéka esetén, amelyet a felsőoktatási intézmény – az Oktatási Hivataltól kapott engedély és nyilvántartásba vétel hiányában – jelenleg nem folytathat (sem más képzési helyen, sem más nyelven, sem más munkarendben)
 • korábban az Oktatási Hivatal által nem közös képzésként engedélyezett és nyilvántartásba vett doktori képzés közös képzésként történő indításának szándéka esetén, kivéve, ha – az Oktatási Hivataltól korábban kapott engedély és nyilvántartásba vétel alapján – a doktori képzés önálló indításának jogával valamennyi, a közös képzésben részt vevő felsőoktatási intézmény rendelkezik.

* Nem kell akkreditációs szakértői véleményt beszerezni, ezért nem kell benyújtani a doktori képzés indításának dokumentációját az alábbi esetekben:

 • a korábban az Oktatási Hivatal által engedélyezett és nyilvántartásba vett, ezúttal – a külföldi székhelyen kívüli képzési helyet kivéve – más képzési helyen és/vagy más nyelven és/vagy más munkarendben indítandó doktori képzés szándéka esetén
 • korábban az Oktatási Hivatal által nem közös képzésként engedélyezett és nyilvántartásba vett doktori képzés közös képzésként történő indításának szándéka esetén, feltéve hogy – az Oktatási Hivataltól korábban kapott engedély és nyilvántartásba vétel alapján – a doktori képzés önálló indításának jogával valamennyi, a közös képzésben részt vevő felsőoktatási intézmény rendelkezik.

További mellékletek együttműködés keretében történő indítás esetén:

 • magyar felsőoktatási intézmény által másik magyar felsőoktatási intézménnyel együttműködésben történő, de a közös képzés (és közös oklevél) szintjét el nem érő képzésfolytatás (oktatási részvételi megállapodás – pl. egyes tantárgyaknak a másik felsőoktatási intézményben történő hallgatására vonatkozóan megkötött együttműködés) esetén: FRKP-9001 sz. adatlap és melléklete(i)
 • magyar felsőoktatási intézmény által másik magyar felsőoktatási intézménnyel közösen történő – közös oklevélhez vezető – képzésfolytatás esetén: FRKP-9001 sz. adatlap és melléklete(i)
 • magyar felsőoktatási intézmény által külföldi felsőoktatási intézménnyel együttműködésben történő, de a közös képzés szintjét el nem érő képzésfolytatás (pl. kettős oklevelet adó képzés, dual/double degree) esetén: FRKP-9001 sz. adatlap és melléklete(i)
 • magyar felsőoktatási intézmény által külföldi felsőoktatási intézménnyel közösen történő – akár többes, akár közös oklevélhez vezető – képzésfolytatás (joint degree) esetén:
  • FRKP-9001 sz. adatlap és melléklete(i)
  • annak igazolása, hogy az érintett felsőoktatási intézmények abban az államban, amelyben a székhelyük van, államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősülnek
  • annak igazolása, hogy a kiállított oklevél az érintett országok belső joga szerint felsőoktatásban kiállított oklevélnek minősül
  • annak igazolása, hogy a hallgató legalább harminc kreditet a szakindítási engedéllyel rendelkező magyar felsőoktatási intézményben teljesít
 • magyar felsőoktatási intézmény számára képzési hely biztosítása esetén másik magyar felsőoktatási intézmény székhelyén vagy telephelyén, avagy közösségi felsőoktatási képzési központban: FRKP-9002 sz. adatlap és melléklete(i)

A megállapodások egy eredeti vagy a felsőoktatási intézmény vezetője által hitelesített példányát minden esetben mellékelni szükséges (magyar nyelven). Az együttműködésben, illetve közös képzés keretében indítandó képzések esetében a megkötendő megállapodás tartalmára a Vhr. 19. §-ában (magyar-magyar) és 20. §-ában (magyar-külföldi) előírtak irányadóak. Amennyiben a képzésindításhoz kapcsolódik nyilvántartandó megállapodás, annak nyilvántartásba vételére a képzésindítás engedélyezésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárás keretében kerül sor.

A felsorolt mellékleteken kívül az Oktatási Hivatal kérheti a regisztrálandó adatok hitelt érdemlő igazolását.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet és a mellékletet hivatali kapun keresztül (ennek esetleges átmeneti hiánya vagy működési zavara esetén postai úton a 1363 Budapest, Pf. 19. címre küldve, egy eredeti példányban) kell benyújtani.

A kérelem benyújtásának ideje, előfeltétele

Kérelem benyújtása olyan új doktori iskola létesítése esetén szükséges, amely doktori iskolában a felsőoktatási intézmény – az Oktatási Hivataltól kapott engedély és nyilvántartásba vétel hiányában – jelenleg nem folytathat doktori képzést (semelyik képzési helyen, nyelven és munkarendben).

Kérelem benyújtása szükséges akkor is, ha az Oktatási Hivatal által

 • korábban engedélyezett és nyilvántartásba vett doktori iskola új doktori képzés indításának engedélyezését és nyilvántartásba vételét,
 • korábban nem közös képzésként engedélyezett és nyilvántartásba vett doktori képzés közös képzésként történő indításának nyilvántartásba vételét

kérelmezik.

Doktori iskola képzése a képzési helyek típusai – 1. székhely, 2. telephely, 3.a belföldi székhelyen kívüli képzési hely, 3.b külföldi székhelyen kívüli képzési hely, 4.a más felsőoktatási intézmény székhelye, 4.b más felsőoktatási intézmény telephelye, 5. közösségi felsőoktatási képzési központ – közül kizárólag az alábbiakon folyhat:

 • székhelyen
 • telephelyen

A kérelmező felsőoktatási intézmény alapító okiratában létesítendő doktori iskola, az indítandó doktori képzés képzési helyének, továbbá e képzési helyhez kapcsolódóan a létesítendő doktori iskola, az indítandó doktori képzés tudományterületének is szerepelnie kell.

Közös képzésben történő képzésindítás esetén

 • magyar-magyar felsőoktatási intézmények által megvalósítandó közös képzés esetén a kérelmező és a képzésért felelős az Oktatási Hivatal és a Felsőoktatási Információs Rendszer felé csakis az a(z egyetlen) felsőoktatási intézmény lehet, amelyiket a felsőoktatási intézmények által kötött megállapodás erre kijelöl
 • magyar-külföldi felsőoktatási intézmények által megvalósítandó (nemzetközi) közös képzés esetén a kérelmező és a képzésért felelős az Oktatási Hivatal és a Felsőoktatási Információs Rendszer felé csakis a magyar felsőoktatási intézmény lehet.


Határidők a kérelem benyújtására:

 • A felsőoktatási felvételi tájékoztatóban meghirdetni kívánt doktori képzés nyilvántartásba vétele
  • a februárban induló képzések tekintetében legkésőbb a megelőző év augusztus 31-éig,
  • a szeptemberben induló képzések tekintetében legkésőbb a megelőző év szeptember 30-áig
   kezdeményezhető.
 • A felsőoktatási felvételi tájékoztatóban nem kötelezően meghirdetendő doktori képzés nyilvántartásba vétele
  • a februárban induló képzések tekintetében legkésőbb a megelőző év december 15-éig,
  • a szeptemberben induló képzések tekintetében legkésőbb a tárgyév július 15-éig
   kezdeményezhető.

A fenti határidőkön túl benyújtott kérelemben szereplő képzés a határidő elmulasztásával érintett felvételi tájékoztatóba nem kerülhet bele, illetve a képzés legkorábbi meghirdethetősége egy félévvel későbbre tolódik! Ebből következően, mivel az eljárás során a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA-EQAR akkreditációs szervezet) véleményét is be kell szerezni, a fenti határidőknél jelentősen – legalább 1 évvel – korábbi kérelembenyújtás javasolt!

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. és az Nftv. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap. Amennyiben az Oktatási Hivatalnak az eljárásban a MAB szakértői véleményét kell beszereznie, az ügyintézési határidő a szakértői vélemény beérkezését követő napon indul. Egyetlen szakértői vélemény elkészítésének határideje 8 hónap.

Az eljárás költségei

 • Doktori iskola létesítése, doktori képzés indítása nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díja doktori iskolánként, illetve doktori képzésenként 20.000 Ft.
 • Amennyiben az Oktatási Hivatal köteles beszerezni a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakvéleményét, az igazgatási szolgáltatási díjon felül további 464.650 Ft szakértői díj fizetendő (a MAB helyett kezdeményezett ENQA-EQAR akkreditációs szervezetnek ettől eltérő összegű díja lehet). Újabb szakértői vélemény kérése esetén annak díja szintén a kérelmező felsőoktatási intézményt terheli.

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat:

Doktori iskola létesítése

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a felsőoktatási intézmény vezetője kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére.

Az Oktatási Hivatal a fentebb meghatározott esetekben köteles beszerezni a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA-EQAR akkreditációs szervezet) szakértői véleményét az új doktori iskola létesítése, a doktori képzés indítása tekintetében.

Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal a doktori iskolát, a doktori képzés indítását akkor veszi nyilvántartásba, ha indításának feltételei fennállnak, és valamennyi - a regisztrációhoz szükséges - adatot megadtak, továbbá a kérelmező felsőoktatási intézmény az alapító okirata alapján jogosult a doktori képzés folytatására.

Amennyiben a doktori iskola létesítését, a doktori képzés indítását a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA-EQAR akkreditációs szervezet) szakértői véleményében nem támogatta, az Oktatási Hivatal a szakvéleményt megküldi észrevételezés céljából a kérelmezőnek. Azonban az Oktatási Hivatalnak nincs lehetősége megítélni akkreditációs szakmai kérdéseket, és nem bírálhatja felül a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA-EQAR akkreditációs szervezet) akkreditációs bírálati szempontsorán alapuló szakmai döntést, indokolt esetben is legfeljebb csak a szakvélemény kiegészítését kérheti. Az Nftv. 67. § (4) bekezdése értelmében az Oktatási Hivatal doktori iskola létesítése esetén az akkreditációs szakértői véleményhez kötve van.

Ha a doktori iskola létesítését, a doktori képzés indítását a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleménye nem támogatta, a felsőoktatási intézmény erre irányuló kérése esetén az Oktatási Hivatal a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottságától újabb szakértői véleményt szerezhet be.

A doktori iskola létesítésének, a doktori képzés indításának nyilvántartásba vétele szükséges, de önmagában nem elégséges feltétel a doktori képzés tényleges indításához. Szükséges a képzést a felsőoktatási felvételi eljárási szabályoknak megfelelően meghirdetni, továbbá a működési engedélyben hallgatói létszámmal kell rendelkezni az adott képzési helyre és munkarendre.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

Nyomtatás