Ugrás a tartalomhoz

Alap- vagy mesterképzési szak, valamint magyar és külföldi felsőoktatási intézmény (nemzetközi) közös képzése indításának nyilvántartásba vétele

Az alábbiakban összegyűjtöttük a felsőoktatási alap- és mesterképzési szak, valamint a nemzetközi közös képzés indításával kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik a szükséges adatlapokat.


A feladat (ügytípus) megnevezése

Az alap- vagy mesterképzési szak, valamint a nemzetközi közös képzés indításának nyilvántartásba vétele céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely a felsőoktatási intézmény mint ügyfél kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: dr. Fekete Zsolt főosztályvezető
Ügyintézők: az egyes felsőoktatási intézmények ügyintézők közötti megosztását az alábbi táblázat tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyintézők kizárólag felsőoktatási engedélyezési és nyilvántartási ügyekben illetékesek!

Egyéb ügyekben az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok


A külföldön vagy külföldi partner együttműködésével történő képzésindítás esetén a kérelem benyújtása előtt célszerű áttanulmányozni a külföldi elemet tartalmazó egyes képzésindítási esetek összehasonlítását (magyarul itt, angolul itt érhető el).

A kérelem, adatlapok

A kérelem benyújtása az alábbiak szerint lehetséges:

a) Olyan alap- vagy mesterképzési szak – kivéve az új rendszerű tanárképzést – indítása esetén, amelyet a felsőoktatási intézmény – az Oktatási Hivataltól kapott engedély és nyilvántartásba vétel hiányában – jelenleg nem folytathat (sem más képzési helyen/nyelven/munkarendben), a kérelmet nem adatlapon, hanem a www.felvi.hu/hivataliugyek címen elérhető online kérelemkezelő rendszeren keresztül szükséges benyújtani, csatolva (feltöltve) a hozzá tartozó mellékleteket.

b) Korábban az Oktatási Hivatal által engedélyezett és nyilvántartásba vett, ezúttal más képzési helyen és/vagy más nyelven és/vagy más munkarendben indítandó képzés – kivéve az új rendszerű tanárképzést – esetén a kérelmet szintén nem adatlapon, hanem a www.felvi.hu/hivataliugyek címen elérhető online kérelemkezelő rendszeren keresztül szükséges benyújtani, csatolva (feltöltve) a hozzá tartozó mellékleteket.

c) Új rendszerű tanárképzés – akár első alkalommal történő, akár ezúttal más képzési helyen és/vagy nyelven és/vagy munkarendben történő – indítása esetén a kérelmet az FRKP-5100-T és FRKP-5103-T sz. adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Mellékletek:

A dokumentációt szükséges benyújtani.

* Akkreditációs szakértői vélemény beszerzése kötelező, ezért be kell nyújtani a szakindítási dokumentációt az alábbi esetekben:

* Nem kell akkreditációs szakértői véleményt beszerezni, ezért szakindítási dokumentációt sem kell benyújtani az alábbi esetekben:

További mellékletek együttműködés keretében történő indítás esetén:

A megállapodások egy eredeti vagy a felsőoktatási intézmény vezetője által hitelesített példányát minden esetben mellékelni szükséges (magyar nyelven). Az együttműködésben, illetve közös képzés keretében indítandó képzések esetében a megkötendő megállapodás tartalmára a Vhr. 19. §-ában (magyar-magyar) és 20. §-ában (magyar-külföldi) előírtak irányadóak.

A felsorolt mellékleteken kívül az Oktatási Hivatal kérheti a regisztrálandó adatok hitelt érdemlő igazolását.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet és a mellékletet papír alapon 1 eredeti példányban kell benyújtani. Amennyiben a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA akkreditációs szervezet) véleményének beszerzése szükséges, akkor a szakindítási dokumentációs mellékletet 2 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani az alábbi helyek valamelyikén:

Emellett a kérelmet elektronikus úton is kérjük megküldeni a fentiek szerint illetékes ügyintéző e-mail címére.

A kérelem benyújtásának ideje, előfeltétele

Kérelem benyújtása a képzésindítási szándék alábbi eseteiben szükséges:

Alap- vagy mesterképzési szak a képzési helyek típusai – 1. székhely, 2. telephely, 3.a belföldi székhelyen kívüli képzési hely, 3.b külföldi székhelyen kívüli képzési hely, 4.a más felsőoktatási intézmény székhelye, 4.b más felsőoktatási intézmény telephelye, 5. közösségi felsőoktatási képzési központ – közül kizárólag az alábbiakon folyhat:

A kérelmező felsőoktatási intézmény alapító okiratában – az indítandó alap- vagy mesterképzés tekintetében – a fenti képzési helyi típusok közül csak a székhelynek, a telephelynek, illetve a külföldi székhelyen kívüli képzési helynek kell szerepelnie (képzési helyek, ingatlanok részekben), továbbá e képzési helyhez kapcsolódóan az indítandó képzés képzési területének és szintjének (alapképzési és/vagy mesterképzési szint). A más felsőoktatási intézmény székhelyén/telephelyén vagy a közösségi felsőoktatási képzési központban indítandó képzés képzési helyének a kérelmező felsőoktatási intézmény alapító okiratában nem kell szerepelnie. (Természetesen a más felsőoktatási intézmény székhelyén/telephelyén indítandó képzés képzési helyének ezen másik felsőoktatási intézmény alapító okiratában szerepelnie kell.)

Alap- vagy mesterképzésnek a felsőoktatási intézmény külföldi székhelyen kívüli képzési helyen történő indítása esetén a kérelem benyújtását megelőzően az oktatásért felelős miniszter előzetes egyetértésének beszerzése szükséges!

Alap- vagy mesterképzési szak indítására kérelem akkor nyújtható be, ha a szakot már létesítették, azaz a felsőoktatási képesítési jegyzékbe felvették, valamint annak képzési és kimeneti követelményeit rendeletben közzétették.
Ez irányadó a magyar és külföldi felsőoktatási intézmények által indítandó, új képzésként létesítendő (nemzetközi) közös képzésekre (joint degree, pl. Erasmus Mundus közös mesterképzések) is (magyar jogrend hatálya alá kerülés). Ugyanakkor a nemzetközi közös képzés esetében a létesítési eljárásban a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságtól a létesítés véleményezése mellett – a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által meghatározottak szerint, a megfelelő dokumentumok benyújtásával és a költségek vállalása mellett – egyidejűleg az indítás véleményezése is kérhető, melyet a képzés hivatalos létesítését (a képzési és kimeneti követelmények rendeletben történő kiadását) követően kezdeményezhető, a képzés indításának engedélyezésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban fel lehet használni.

Közös képzésben történő képzésindítás esetén

Határidők a kérelem benyújtására:

A fenti határidőkön túl benyújtott kérelemben szereplő képzések a határidő elmulasztásával érintett felvételi tájékoztatóba nem kerülhetnek bele, illetve a képzések legkorábbi meghirdethetősége egy félévvel későbbre tolódik! Ebből következően, ha az eljárás során a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA akkreditációs szervezet) véleményét is be kell szerezni, a fenti határidőknél jelentősen – legalább 6 hónappal – korábbi kérelembenyújtás javasolt!

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő 5 hónap (teljes eljárás).

Az eljárás költségei

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat:

Szakindítás igazgatási szolgáltatási díja

Együttműködési megállapodás nyilvántartásba vétele

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a felsőoktatási intézmény vezetője kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére.

Az Oktatási Hivatal a fentebb meghatározott esetekben köteles beszerezni a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA akkreditációs szervezet) szakértői véleményét a képzés indítása tekintetében.

Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

Alap- vagy mesterképzést nem lehet magyarországi székhelyen kívüli képzési helyen indítani!

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal a képzést akkor veszi nyilvántartásba, ha indításának feltételei fennállnak, és valamennyi - a regisztrációhoz szükséges - adatot megadtak, továbbá a kérelmező felsőoktatási intézmény az alapító okirata alapján jogosult a képzés folytatására.

Amennyiben a képzés indítását a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA akkreditációs szervezet) szakértői véleményében nem támogatta, az Oktatási Hivatal a szakvéleményt megküldi észrevételezés céljából a kérelmezőnek. Azonban az Oktatási Hivatalnak nincs lehetősége megítélni akkreditációs szakmai kérdéseket, és nem bírálhatja felül a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA akkreditációs szervezet) akkreditációs bírálati szempontsorán alapuló szakmai döntést, indokolt esetben is legfeljebb csak a szakvélemény kiegészítését kérheti. Az Nftv. 67. § (4) bekezdése értelmében az Oktatási Hivatal mesterképzés indítása esetén az akkreditációs szakértői véleményhez kötve van.

Ha a képzés indítását a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleménye nem támogatta, a felsőoktatási intézmény erre irányuló kérése esetén az Oktatási Hivatal a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottságától újabb szakértői véleményt szerezhet be.

A képzés nyilvántartásba vétele szükséges, de önmagában nem elégséges feltétel a képzés tényleges indításához. Szükséges a képzést a felsőoktatási felvételi eljárási szabályoknak megfelelően meghirdetni, továbbá a működési engedélyben hallgatói létszámmal kell rendelkezni az adott képzési helyre, képzési területre, nyelvre és munkarendre.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra