Felsőoktatási intézmény működésének engedélyezése

Az alábbiakban összegyűjtöttük a felsőoktatási intézmény működésének engedélyezésével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik az ehhez szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A felsőoktatási intézmény működésének engedélyezése céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely a fenntartó, mint ügyfél kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.)
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: Antalóczy Zsanna osztályvezető

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó jogszabályok

Szakmai jogszabályok

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 2-10. §, 108. § 38. és 45. pont, 2. melléklet
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 3-4. §, 1-4. melléklet, 6. melléklet 2.1.2. pont c) és d) alpont

A kérelem

Az eljárás megkezdéséhez a kérelmet az erre rendszeresített adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Adatlap: valamennyi képzési hely és képzés tekintetében kitöltött Teljes kéreleműrlap

Mellékletek:

 • a felsőoktatási intézmény alapító okirata
 • a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatának a szervezeti és működési rendre vonatkozó része
 • a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői kirendeléséhez szükséges, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság útmutatója szerint elkészített és összeállított dokumentáció (szabályzatok, minőségbiztosítás stb.)
 • az ingatlan tekintetében:
  • saját tulajdonban lévő ingatlan esetében a tulajdonjog igazolása
  • bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződés, vagyonkezelésben lévő ingatlan esetében a vagyonkezelői szerződés másolata, mely igazolja, hogy az ingatlan legalább nyolc évig – a bérbeadói rendes felmondás lehetősége nélkül – a felsőoktatási intézmény feladatainak ellátásához rendelkezésre áll (legalább nyolc évnyi határozott időre kötött szerződés vagy olyan, határozatlan időre kötött szerződés, amelyik a bérbeadó rendes felmondási jogát legalább nyolc évre kizárja)
   kivéve, ha az adott képzési helyen kizárólag szakirányú továbbképzést kívánnak folytatni, de az oktatáshoz szükséges infrastruktúrát a képzési helyen igazoltan biztosítani kell (bérlet esetén szerződésmásolattal)
 • leltárjegyzék a számítógépek számáról, kivéve, ha az adott képzési helyen kizárólag szakirányú továbbképzést kívánnak folytatni, de az oktatáshoz szükséges infrastruktúrát és az információs szolgáltatások, valamint informatikai hálózat hozzáférhetőségét a képzési helyen igazoltan biztosítani kell (bérlet esetén szerződésmásolattal)
 • nem saját könyvtár esetében a könyvtári olvasóhelyek biztosítására vonatkozóan megkötött szerződés másolata
 • annak bemutatása, hogy az adott képzési helyen kialakított tanulótereken az internetelérés biztosított
 • valamennyi érintett képzési helyen annak bemutatása, hogyan történik a szakmai gyakorlat feltételeinek biztosítása
 • valamennyi érintett képzési helyen annak bemutatása, hogy az adott képzési helyen hogyan biztosított a tanulmányi és életpálya-tanácsadás, kivéve a külföldi székhelyen kívüli képzési helyet, vagy ha az adott képzési helyen kizárólag szakirányú továbbképzést kívánnak folytatni
 • valamennyi érintett képzési helyen annak bemutatása (szerződésmásolattal történő igazolása), hogyan biztosított az adott képzési helyen – egész évben való sportolást lehetővé tevő saját sportteremben vagy bérelt sportlétesítményben – a hallgatók legalább heti 2 óra időtartamú térítésmentes sportolásának lehetősége, kivéve a külföldi székhelyen kívüli képzési helyet, vagy ha az adott képzési helyen nem kívánnak folytatni nappali vagy esti munkarend szerinti képzést, avagy ott kizárólag szakirányú továbbképzést kívánnak folytatni
 • valamennyi érintett képzési helyen a tanulmányaikat nappali munkarenden folytató hallgatók 10%-a, de legalább 10 fő számára szálláslehetőség rendelkezésre állásának igazolása az intézmény saját kollégiuma által vagy az adott képzési helyen működő más szállásnyújtóval kötött, az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett megállapodás által biztosítva, kivéve a külföldi székhelyen kívüli képzési helyet, vagy ha ott kizárólag szakirányú továbbképzést kívánnak folytatni

A mellékleteken felül az Oktatási Hivatal kérheti a regisztrálandó adatok hitelt érdemlő igazolását.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet és a mellékletet hivatali kapun keresztül (ennek esetleges átmeneti hiánya vagy működési zavara esetén postai úton a 1363 Budapest, Pf. 19. címre küldve, egy eredeti példányban) kell benyújtani.

Emellett a kérelmet elektronikus úton is kérjük megküldeni a fentiek szerint illetékes ügyintéző e-mail címére.

A kérelem benyújtásának ideje

A működés engedélyezése akkor kérelmezhető, ha a kérelmező

 • a működési helyen legalább az Nftv. 6. § (2) bekezdésében - egyházi felsőoktatási intézmény esetében az Nftv. 91. § (4) bekezdésében, művészeti felsőoktatási intézmény esetében az Nftv. 101. § (4) bekezdésében - meghatározott számú és típusú nyilvántartásba vett képzéssel rendelkezik, és
 • igazolja, hogy a felsőoktatási intézmény működéséhez szükséges valamennyi feltétel rendelkezésre áll, illetve az - az épület kivételével - fokozatosan megteremthető, és a kérelem benyújtásakor legalább a képzés első két évfolyama számára biztosított

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő 7 hónap.

Az eljárás költségei

A felsőoktatási intézmény működési engedélyezési eljárásának igazgatási szolgáltatási díja 200.000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a felsőoktatási intézmény fenntartója kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére.

Az Oktatási Hivatal köteles beszerezni a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleményét a működési engedélyezés tekintetében.

Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal a felsőoktatási intézmény működését akkor engedélyezi, ha annak jogszabályi feltételei, valamint a kérelemben megjelölt képzés(ek) indításának feltételei fennállnak, és valamennyi - a regisztrációhoz - szükséges adatot megadtak, továbbá a működési engedélyben akkora maximális hallgatói létszámot tud megállapítani, amekkora az alapító okiratban szereplő maximális hallgatói létszámot nem haladja meg, és amellyel kapcsolatban az előírt feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolták.

Amennyiben a működés engedélyezését, illetve a képzés(ek) indítását a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleményében nem támogatta, az Oktatási Hivatal a szakvéleményt megküldi észrevételezés céljából a kérelmezőnek. Az Oktatási Hivatalnak nincs lehetősége megítélni akkreditációs szakmai kérdéseket, és nem bírálhatja felül a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság akkreditációs bírálati szempontsorán alapuló szakmai döntését. Az Oktatási Hivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 59. § (4) bekezdése alapján akkor kérhet további felvilágosítást a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságtól, ha a szakvélemény nem egyértelmű, hiányos, önmagával vagy más szakértő véleményével, illetve a bizonyított tényekkel ellentétben állónak látszik, vagy helyességéhez egyébként nyomatékos kétség fér (pl. bizonyított ténybeli vagy adminisztrációs tévedés, konkrét jogszabályi rendelkezéssel való összhang hiánya).

A felsőoktatási intézmény működésének engedélyezése szükséges, de önmagában nem elégséges feltétele a felsőoktatási alaptevékenység megkezdésének. Ehhez szükséges továbbá a felsőoktatási intézmény Országgyűlés általi állami elismerésének megtörténte. Ezt követően szükséges a képzéseket a felsőoktatási felvételi eljárási szabályoknak megfelelően meghirdetni, továbbá a működési engedélyben hallgatói létszámmal kell rendelkezni az adott képzési helyre, képzési területre, nyelvre és munkarendre.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

Nyomtatás