Felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vétele

Az alábbiakban összegyűjtöttük a felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vételével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik az ehhez szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vétele céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely a fenntartó mint ügyfél kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.)
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: Antalóczy Zsanna osztályvezető

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó jogszabályok

Szakmai jogszabályok

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 2-10. §, 108. §, 2. melléklet
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 1-2. §, 1. melléklet, 6. melléklet 2.1.1. pont

A kérelem

Az eljárás megkezdéséhez a kérelmet az erre rendszeresített adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Adatlap a felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vételének kezdeményezéséhez

Az FRKP-1000 sz. adatlap mellékletei:

Mellékletek:

 • a fenntartó alapító okirata
 • a nyilvántartásba venni kérelmezett felsőoktatási intézmény alapító okirata
 • a fenntartók utolsó évi mérlege és köztartozás-mentességi nyilatkozata
 • a fenntartók igazolása a rendelkezésére álló, a létesítendő intézmény finanszírozását célzó pénzeszközökről
 • egészségügyi képzés esetén az egészségügyi miniszter előzetes egyetértése
 • rendvédelmi képzés esetén az igazságügyi és rendészeti miniszter előzetes egyetértése
 • nemzetvédelmi és katonai képzés esetén a honvédelmi miniszter előzetes egyetértése
 • az intézmény könyvtári infrastruktúrájának bemutatása, illetve könyvtári szolgáltatásra szolgáló előzetes megállapodás
 • az intézmény informatikai hallgatói nyilvántartásának bemutatása
 • sportlétesítmény-használati lehetőségek bemutatása
 • hallgatói szálláslehetőségek bemutatása
 • hallgatói és alkalmazotti meleg étkezési lehetőségek bemutatása
 • a képviseleti jogosultság igazolása, a képviselő aláírási címpéldánya
 • az előkészítő bizottság elnökének és tagjainak nyilatkozata a megbízás elfogadásáról
 • az ideiglenes intézményvezető nyilatkozata a megbízás elfogadásáról, erkölcsi bizonyítványa és személy nyilatkozata a feltételeknek való megfelelésről
 • bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződés, illetve szándéknyilatkozat, vagyonkezelt állami tulajdon esetében az állam képviselőjének nyilatkozata a rendelkezésre bocsátásról, fenntartói tulajdon esetében a tulajdonjog igazolása

A mellékleteken felül az Oktatási Hivatal kérheti a regisztrálandó adatok hitelt érdemlő igazolását.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet papír alapon 1 eredeti példányban kell benyújtani az alábbi helyek valamelyikén:

 • postai úton: 1363 Budapest, Pf. 19.
 • személyesen: Oktatási Hivatal Központi Postázó (1055 Budapest, Szalay u. 10-14., földszint F53 szoba)

Emellett a kérelmet elektronikus úton is kérjük megküldeni a fekete.zsolt@oh.gov.hu e-mail címre.

A kérelem benyújtásának ideje

A kérelem bármikor benyújtható.

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Az eljárás költségei

A felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díja 150.000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat

 

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a létesítendő felsőoktatási intézmény fenntartója kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére. Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal a felsőoktatási intézményt akkor veszi nyilvántartásba, ha a nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételei fennállnak, és valamennyi - a regisztrációhoz szükséges - adatot megadtak. Felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vételére akkor kerülhet sor, ha a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy az alapító okiratban meghatározott feladatok folyamatos ellátásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek - az épület kivételével a tevékenység megkezdéséhez szükséges arányban, de a kérelem benyújtásakor legalább a képzés első két évfolyama számára - rendelkezésre állnak, és a teljes működéshez szükséges mértékig fokozatosan megteremthetők, továbbá, ha a felsőoktatási intézmény a megalakulásának előkészítése során betartotta az e rendeletben előírt eljárási rendet.

A költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményt - a fenntartó kérelme alapján - a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek is nyilvántartásba kell vennie.

A felsőoktatási intézmény, ha nem költségvetési szervként működik, a Hivatal által vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel, ha költségvetési szervként működik, a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé.

A felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vétele a felsőoktatási intézmény létesítésének 1. szakasza, mely szükséges, de önmagában nem elégséges feltétele a felsőoktatási alaptevékenység megkezdésének. Ehhez szükséges továbbá

 • az Nftv-ben előírt elegendő számú és képzési területű (doktori képzés esetében tudományterületű) képzés indításának engedélyezése (2. szakasz) az Oktatási Hivatal által (alap- és mesterképzések indításának tájékoztatója itt, doktori képzés indításának tájékoztatója itt található)
 • a működési engedély megszerzése (3. szakasz) az Oktatási Hivataltól (ezzel kapcsolatos tájékoztató itt található), valamint
 • a felsőoktatási intézmény Országgyűlés általi állami elismerésének megtörténte (4. szakasz).

A 2. szakaszban olyan alap- vagy mesterképzés indítási szándéka esetén, amely a képesítési jegyzékben még nem szerepel, a képzést előbb létesíteni szükséges, melynek eljárási tájékoztatója itt található.

A felsőoktatási intézmény az Országgyűlés állami elismerésről szóló döntéséig a „felsőoktatási intézmény" megnevezést kizárólag az „állami elismerése folyamatban" toldattal használhatja. Az „egyetem" vagy „főiskola" elnevezés használatára az állami elismerést követően kerülhet sor.

A nyilvántartásba vett felsőoktatási intézmény elnevezésének más felsőoktatási intézmény elnevezésétől egyértelműen különböznie kell. A felsőoktatási intézmény elnevezése nem lehet megtévesztő, nem kelthet az intézményre, annak tevékenységére vonatkozó hamis látszatot. Megtévesztőnek, illetve összetéveszthetőnek minősül a felsőoktatási intézmény elnevezése, ha annak magyar vagy idegen nyelven történő megnevezése és valamely más, az oktatási hivatalnál nyilvántartásba vett felsőoktatási intézmény elnevezése megegyezik. A felsőoktatási intézményt élő személyről elnevezni nem lehet. A történelem kiemelkedő személyiségeinek nevét a Magyar Tudományos Akadémia engedélyével, továbbá olyan nevet, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik, csak a jogosult hozzájárulásával lehet a felsőoktatási intézmény nevében feltüntetni. A felsőoktatási intézmény idegen nyelvű elnevezésének tartalmilag egyeznie kell a magyar nyelvű elnevezéssel. Két vagy több azonos nevű felsőoktatási intézmény esetén a név viselésének joga azt a felsőoktatási intézményt illeti meg, amelyik fenntartója a nyilvántartásba vételi kérelmet elsőként nyújtotta be.

A felsőoktatási intézményt a nyilvántartásból törölni kell, ha a nyilvántartásba vételétől számított öt éven belül nem kap állami elismerést.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

Nyomtatás