Ugrás a tartalomhoz

Felsőoktatási intézmény működési engedélyének módosítása (maximális hallgatói létszámának megállapítása, módosítása, új képzési helyen történő működésének engedélyezése)

Az alábbiakban összegyűjtöttük a felsőoktatási intézmény működési engedélyének módosításával (maximális hallgatói létszámának megállapításával, módosításával, valamint új képzési helyen történő működésének engedélyezésével) kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik az ehhez szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A felsőoktatási intézmény működési engedélyének módosítása (maximális hallgatói létszámának megállapítása, módosítása, új képzési helyen történő működésének engedélyezése) céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely az ügyfél felsőoktatási intézmény kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: dr. Fekete Zsolt főosztályvezető
Ügyintézők: az egyes felsőoktatási intézmények ügyintézők közötti megosztását az alábbi táblázat tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyintézők kizárólag felsőoktatási engedélyezési és nyilvántartási ügyekben illetékesek!

Egyéb ügyekben az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

A kérelem

Az eljárás megkezdéséhez a kérelmet az erre rendszeresített adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Adatlapok:

a) a felsőoktatási intézmény teljes körű maximális hallgatói létszámának megállapítása esetén: valamennyi képzési hely és képzés tekintetében kitöltött Teljes kéreleműrlap

b) a felsőoktatási intézmény új képzési helyen történő működésének engedélyezése esetén: az új képzési hely és az ott indítandó képzések tekintetében kitöltött Teljes kéreleműrlap

c) a felsőoktatási intézmény korábban már megállapított (módosított) maximális hallgatói létszámán belüli, egyes képzési helyek és/vagy munkarendek között történő létszám-átcsoportosítás esetén: a változással érintett képzési helyek és/vagy munkarendek tekintetében kitöltött Létszám-átcsoportosítási kéreleműrlap

Mellékletek:

Teljes kéreleműrlap esetén:

Létszám-átcsoportosítási kéreleműrlap esetén:

Ha a létszám-átcsoportosítás képzési helyek között (is) történik, és ennek következtében valamely képzési hely(ek)re megállapítani kért létszám nagyobb, mint a korábban megállapított hallgatói létszám, akkor az adott képzési helyen tekintetében mellékelni kell a következőket:

A mellékleteken felül az Oktatási Hivatal kérheti a regisztrálandó adatok hitelt érdemlő igazolását.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet papír alapon 1 eredeti példányban kell benyújtani az alábbi helyek valamelyikén:

Emellett a kérelmet elektronikus úton is kérjük megküldeni a Fenyo_distrib@oh.gov.hu e-mail címre.

A kérelem benyújtásának esetei, ideje

Az intézményi működési engedély (maximális hallgatói létszám) kötelező módosításkérésének esetei:

Ugyanakkor a benyújtott kérelemben szereplő, megállapítani vagy módosítani kért maximális hallgatói létszám (létesíteni kért új képzési hely létszáma) alapján számított felvehető kapacitás is csak abban az esetben kerülhet bele a felvételi tájékoztatóba, ha a létszám megállapítására, módosítására, az új képzési hely létesítésére

sor került. Ebből következően – különösen tekintettel arra, hogy az ügyintézési határidő 7 hónap, valamint arra, hogy a külföldi székhelyen kívüli képzési helyen történő képzésindításhoz az alapító okirat módosítása és az oktatásért felelős miniszter előzetes egyetértése is szükséges – jóval korábbi kérelembenyújtás javasolt!

Ha két tanév átlagában a működési engedélyben lévő létszámhoz képest a tényleges hallgatói létszám több mint 25%-kal alacsonyabb, az intézménynek - a fenntartó egyidejű értesítése mellett - az ezzel kapcsolatos intézkedéseket meg kell tennie és - a működési engedélyben szereplő létszám csökkentése érdekében - a működési engedély módosítását a harmadik tanév november 30-áig kezdeményeznie kell.

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 7 hónap.

Az eljárás költségei

A felsőoktatási intézmény működési engedélyének módosítására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat

Maximális hallgatói létszám megállapítása (új képzési helyi vagy teljes működési engedélyezés)

Maximális hallgatói létszám módosítása (létszámmegállapítás nélkül)

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a felsőoktatási intézmény vezetője kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal akkora maximális hallgatói létszámot tud megállapítani, amekkora az alapító okiratban szereplő maximális hallgatói létszámot nem haladja meg, és amellyel kapcsolatban az előírt feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolták.

Új képzési helyen indítandó képzés meghirdetésére az adott helyen való működés engedélyezését követően kerülhet sor.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra