Felsőoktatási intézmény működési engedélyének módosítása (maximális hallgatói létszámának megállapítása, módosítása, új képzési helyen történő működésének engedélyezése)

Az alábbiakban összegyűjtöttük a felsőoktatási intézmény működési engedélyének módosításával (maximális hallgatói létszámának megállapításával, módosításával, valamint új képzési helyen történő működésének engedélyezésével) kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik az ehhez szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A felsőoktatási intézmény működési engedélyének módosítása (maximális hallgatói létszámának megállapítása, módosítása, új képzési helyen történő működésének engedélyezése) céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely az ügyfél felsőoktatási intézmény kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: Antalóczy Zsanna osztályvezető

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 6-9. §, 67. § (2) bekezdés és (3) bekezdés a) és d) pont, 108. § 38. és 45. pont, 2. melléklet
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdés, 4. §, 1-2. melléklet, 6. melléklet 2.1.2. pont c) és d) alpont
 • az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés
 • a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése és 5. § (1) bekezdése
 • a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet

A kérelem

Az eljárás megkezdéséhez a kérelmet az erre rendszeresített adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Adatlapok:

a) a felsőoktatási intézmény teljes körű maximális hallgatói létszámának megállapítása esetén: valamennyi képzési hely és képzés tekintetében kitöltött Teljes kéreleműrlap

b) a felsőoktatási intézmény új képzési helyen történő működésének engedélyezése esetén: az új képzési hely és az ott indítandó képzések tekintetében kitöltött Teljes kéreleműrlap Amennyiben az új képzési helyre megállapítandó létszámot másik képzési helyre korábban megállapított létszám terhére kívánják biztosítani, úgy az érintett képzési helyek tekintetében kitöltött Létszám-átcsoportosítási kéreleműrlap is benyújtandó.

c) a felsőoktatási intézmény korábban már megállapított (módosított) maximális hallgatói létszámán belüli, egyes képzési helyek és/vagy munkarendek között történő létszám-átcsoportosítás esetén: a változással érintett képzési helyek és/vagy munkarendek tekintetében kitöltött Létszám-átcsoportosítási kéreleműrlap

Mellékletek:

Teljes kéreleműrlap esetén:

 • ha a kérelem a felsőoktatási intézmény alapító okiratában szereplő maximális hallgatói létszámot meghaladó létszám megállapítására irányul, a fenntartó által módosított maximális hallgatói létszámot tartalmazó alapító okirat
 • új képzési hely létesítése esetén
  • a fenntartó által módosított maximális hallgatói létszámot, továbbá az új képzési helyet, annak ingatlanjait és az ott folytatható képzések képzési területét és képzési szintjét (alapképzés, mesterképzés) – doktori képzés esetén tudományterületét – is tartalmazó alapító okirat, de ha az új képzési helyen kizárólag szakirányú továbbképzés indulna, az új képzési helyet az alapító okiratnak nem kötelező tartalmaznia
  • a szenátus által módosított szervezeti és működési szabályzatnak a szervezeti és működési rendre vonatkozó része (kivéve, ha az adott képzési helyen nem kötelező és nem is kívánnak létrehozni szervezeti egységet)
 • az ingatlan tekintetében
  • saját tulajdonban lévő ingatlan esetében a tulajdonjog igazolása
  • bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződés, vagyonkezelésben lévő ingatlan esetében a vagyonkezelői szerződés másolata, mely igazolja, hogy az ingatlan legalább nyolc évig a felsőoktatási intézmény feladatainak ellátásához rendelkezésre áll 
   kivéve, ha az adott képzési helyen kizárólag szakirányú továbbképzést kívánnak folytatni, de az oktatáshoz szükséges infrastruktúrát a képzési helyen igazoltan biztosítani kell (bérlet esetén szerződésmásolattal)
 • leltárjegyzék a számítógépek számáról, kivéve, ha az adott képzési helyen kizárólag szakirányú továbbképzést kívánnak folytatni, de az oktatáshoz szükséges infrastruktúrát és az információs szolgáltatások, valamint informatikai hálózat hozzáférhetőségét a képzési helyen igazoltan biztosítani kell (bérlet esetén szerződésmásolattal)
 • nem saját könyvtár esetében a könyvtári olvasóhelyek biztosítására vonatkozóan külső könyvtári szolgáltatóval megkötött szerződés másolata, kivéve, ha az adott képzési helyen kizárólag szakirányú továbbképzést kívánnak folytatni, de az oktatáshoz szükséges könyvtári szakirodalom és az információs szolgáltatások, valamint informatikai hálózat hozzáférhetőségét a képzési helyen igazoltan biztosítani kell (bérlet esetén szerződésmásolattal)
 • annak bemutatása, hogy az adott képzési helyen kialakított tanulótereken az internetelérés biztosított
 • valamennyi érintett képzési helyen annak bemutatása, hogyan történik a szakmai gyakorlat feltételeinek biztosítása
 • valamennyi érintett képzési helyen annak bemutatása, hogy az adott képzési helyen hogyan biztosított a tanulmányi és életpálya-tanácsadás, kivéve a külföldi székhelyen kívüli képzési helyet, vagy ha az adott képzési helyen kizárólag szakirányú továbbképzést kívánnak folytatni
 • valamennyi érintett képzési helyen annak bemutatása (bérlet esetén szerződésmásolattal történő igazolása), hogyan biztosított az adott képzési helyen - egész évben való sportolást lehetővé tevő saját sportteremben vagy bérelt sportlétesítményben - a hallgatók legalább heti 2 óra időtartamú térítésmentes sportolásának lehetősége, kivéve a külföldi székhelyen kívüli képzési helyet, vagy ha az adott képzési helyen nem kívánnak folytatni nappali vagy esti munkarend szerinti képzést, avagy ott kizárólag szakirányú továbbképzést kívánnak folytatni
 • valamennyi érintett képzési helyen a tanulmányaikat nappali munkarenden folytató hallgatók 10%-a, de legalább 10 fő számára szálláslehetőség rendelkezésre állásának igazolása az intézmény saját kollégiuma által vagy az adott képzési helyen működő más szállásnyújtóval kötött, a Hivatal által nyilvántartásba vett megállapodás által biztosítva, kivéve a külföldi székhelyen kívüli képzési helyet, vagy ha ott kizárólag szakirányú továbbképzést kívánnak folytatni

Létszám-átcsoportosítási kéreleműrlap esetén:

Ha a létszám-átcsoportosítás képzési helyek között (is) történik, és ennek következtében valamely képzési hely(ek)re megállapítani kért létszám nagyobb, mint a korábban megállapított hallgatói létszám, akkor az adott képzési helyen tekintetében mellékelni kell a következőket:

 • annak bemutatása, hogy az adott képzési helyen elegendő teremkapacitás áll rendelkezésre az ott folytatni kívánt képzésekhez és az oda megállapítani kért létszám oktatásához
 • leltárjegyzék a számítógépek számáról, kivéve, ha az adott képzési helyen kizárólag szakirányú továbbképzést kívánnak folytatni, de az oktatáshoz szükséges infrastruktúrát és az információs szolgáltatások, valamint informatikai hálózat hozzáférhetőségét a képzési helyen igazoltan biztosítani kell (bérlet esetén szerződésmásolattal)
 • nem saját könyvtár esetében a könyvtári olvasóhelyek biztosítására vonatkozóan megkötött szerződés másolata, kivéve, ha az adott képzési helyen kizárólag szakirányú továbbképzést kívánnak folytatni, de az oktatáshoz szükséges könyvtári szakirodalom és az információs szolgáltatások, valamint informatikai hálózat hozzáférhetőségét a képzési helyen igazoltan biztosítani kell (bérlet esetén szerződésmásolattal)
 • annak bemutatása, hogy az adott képzési helyen kialakított tanulótereken az internetelérés biztosított
 • valamennyi érintett képzési helyen annak bemutatása, hogyan történik a szakmai gyakorlat feltételeinek biztosítása
 • valamennyi érintett képzési helyen annak bemutatása, hogy az adott képzési helyen hogyan biztosított a tanulmányi és életpálya-tanácsadás, kivéve a külföldi székhelyen kívüli képzési helyet, vagy ha az adott képzési helyen kizárólag szakirányú továbbképzést kívánnak folytatni
 • valamennyi érintett képzési helyen annak bemutatása (bérlet esetén szerződésmásolattal történő igazolása), hogyan biztosított az adott képzési helyen - egész évben való sportolást lehetővé tevő saját sportteremben vagy bérelt sportlétesítményben - a hallgatók legalább heti 2 óra időtartamú térítésmentes sportolásának lehetősége, kivéve a külföldi székhelyen kívüli képzési helyet, vagy ha az adott képzési helyen nem kíván folytatni nappali vagy esti munkarend szerinti képzést, avagy ott kizárólag szakirányú továbbképzést kívánnak folytatni
 • valamennyi érintett képzési helyen a tanulmányaikat nappali munkarenden folytató hallgatók 10%-a, de legalább 10 fő számára szálláslehetőség rendelkezésre állásának igazolása az intézmény saját kollégiuma által vagy az adott képzési helyen működő más szállásnyújtóval kötött, a Hivatal által nyilvántartásba vett megállapodás által biztosítva, kivéve a külföldi székhelyen kívüli képzési helyet, vagy ha ott kizárólag szakirányú továbbképzést kívánnak folytatni

A mellékleteken felül az Oktatási Hivatal kérheti a regisztrálandó adatok hitelt érdemlő igazolását.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet és a mellékletet hivatali kapun keresztül (ennek esetleges átmeneti hiánya vagy működési zavara esetén postai úton a 1363 Budapest, Pf. 19. címre küldve, egy eredeti példányban) kell benyújtani.

Emellett a kérelmet elektronikus úton is kérjük megküldeni a fentiek szerint az illetékes ügyintéző e-mail címére.

A kérelem benyújtásának esetei, ideje

Az intézményi működési engedély (maximális hallgatói létszám) kötelező módosításkérésének esetei:

 • a fenntartó az alapító okiratban szereplő létszámot csökkentette (növelés esetén ez csak lehetőség, de célszerű);
 • teljesen új képzési helyen történő képzésindítás;
 • a jelenlegi létszámon belüli, egyes képzési helyek és/vagy munkarendek között történő létszám-átcsoportosítás kérése;
 • teljes intézményi maximális hallgatói létszám (újra történő) megállapításának kérése.

Ugyanakkor a benyújtott kérelemben szereplő, megállapítani vagy módosítani kért maximális hallgatói létszám (létesíteni kért új képzési hely létszáma) alapján számított felvehető kapacitás is csak abban az esetben kerülhet bele a felvételi tájékoztatóba, ha a létszám megállapítására, módosítására, az új képzési hely létesítésére sor került. Ebből következően – különösen tekintettel arra, hogy az ügyintézési határidő 7 hónap, valamint arra, hogy a külföldi székhelyen kívüli képzési helyen történő képzésindításhoz az alapító okirat módosítása és az oktatásért felelős miniszter előzetes egyetértése is szükséges – kellő időben történő kérelembenyújtás javasolt!

Ha két tanév átlagában a működési engedélyben lévő létszámhoz képest a tényleges hallgatói létszám több mint 25%-kal alacsonyabb, az intézménynek - a fenntartó egyidejű értesítése mellett - az ezzel kapcsolatos intézkedéseket meg kell tennie és - a működési engedélyben szereplő létszám csökkentése érdekében - a működési engedély módosítását a harmadik tanév november 30-áig kezdeményeznie kell.

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 7 hónap.

Az eljárás költségei

A felsőoktatási intézmény működési engedélyének módosítására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja

 • teljes maximális hallgatói létszám megállapítása esetén, beleértve az új képzési helyen történő működés engedélyezését is, 150.000 Ft
 • abban az esetben, ha teljes maximális hallgatói létszám megállapítására nem kerül sor, 30.000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat

Maximális hallgatói létszám megállapítása (új képzési helyi vagy teljes működési engedélyezés)

Maximális hallgatói létszám módosítása (létszámmegállapítás nélkül)

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a felsőoktatási intézmény vezetője kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal akkora maximális hallgatói létszámot tud megállapítani, amekkora az alapító okiratban szereplő maximális hallgatói létszámot nem haladja meg, és amellyel kapcsolatban az előírt feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolták.

Új képzési helyen indítandó képzés meghirdetésére az adott helyen való működés engedélyezését követően kerülhet sor.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

Nyomtatás