Felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény gyakorló köznevelési intézménnyé nyilvánítása

Az alábbiakban összegyűjtöttük a felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény gyakorló köznevelési intézménnyé nyilvánítása kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik az ehhez szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény gyakorló köznevelési intézménnyé nyilvánítása egy speciális működési engedélyezési hatósági eljárás, amely az ügyfél felsőoktatási intézmény kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: Antalóczy Zsanna osztályvezető

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

A kérelem

Az eljárás megkezdéséhez a kérelmet az erre rendszeresített adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Adatlapok:

Gyakorló köznevelési intézménnyé nyilvánítás esetén: FRKP-2100 sz. adatlap

Gyakorló köznevelési intézmény adatváltozása törlése esetén: FRKP-2110 sz. adatlap

Mellékletek:

Gyakorló köznevelési intézménnyé nyilvánítás vagy új köznevelési feladat gyakorló köznevelési intézménykénti ellátása esetén:

  • a felsőoktatási intézmény alapító okirata, amely szerint az – képzési programja alapján – pedagógusképzést folytat és a köznevelési intézmény fenntartójaként köznevelési feladatot lát el
  • a köznevelési intézmény nyilvántartásba vételének igazolása (ha a KIR-ben szerepel, erre való utalás)
  • annak igazolása, hogy a köznevelési intézményben van a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott gyakorlati képzésért felelős vezető, aki maga is vezetőtanár (gyakorlatvezető óvónő, tanító, gyógypedagógus, konduktor);
  • annak igazolása, hogy a köznevelési intézmény rendelkezik a gyakorló köznevelési intézményként való működéséhez a személyi feltételekkel, a pedagógusok fele megfelel a vezetőpedagógusi feltételeknek;
  • annak igazolása, hogy a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott módon biztosított a pedagógusképzés szervezeti kerete, különböző pedagógusképzési területek esetén a pedagógusképzés koordinációját ellátó szervezeti egység vagy a szenátus által e célra létrehozott testület;
  • annak igazolása, hogy összességében tanévenként a gyakorló köznevelési intézményben legalább 150 fő – a szakgimnáziumban és a konduktort vagy gyógypedagógust alkalmazó köznevelési intézményben legalább 50 fő – hallgató vesz részt a gyakorlati képzésben,
  • annak igazolása, hogy az óvodapedagógus-képzésben, a konduktorképzésben és a tanítóképzésben tanévente átlagosan legalább 20 hallgató jut egy gyakorlatvezető óvónőre, tanítóra, konduktorra, közismereti tanárképzésben és gyógypedagógus-képzésben tanévente átlagosan legalább 5 hallgató jut egy vezetőtanárra;
  • annak igazolása, hogy a köznevelési intézmény nevelési, illetve pedagógiai programja biztosítja a pedagógus-jelöltek felkészítésének lehetőségét.

Gyakorló köznevelési intézmény adatváltozása, törlése esetén:

  • A felsőoktatási intézmény alapító okirata, mely a változásoknak megfelelően tartalmazza vagy nem tartalmazza a gyakorló köznevelési intézményt.
  • A gyakorló köznevelési intézmény adatváltozásának igazolása.

A mellékleteken felül az Oktatási Hivatal kérheti a regisztrálandó adatok hitelt érdemlő igazolását.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet és a mellékletet hivatali kapun keresztül (ennek esetleges átmeneti hiánya vagy működési zavara esetén postai úton a 1363 Budapest, Pf. 19. címre küldve, egy eredeti példányban) kell benyújtani.

Emellett a kérelmet elektronikus úton is kérjük megküldeni a fentiek szerint az illetékes ügyintéző e-mail címére.

A kérelem benyújtásának ideje

A pedagógusképzés feladatait ellátó felsőoktatási intézmény a fenntartásában működő köznevelési intézmény gyakorlóintézménnyé nyilvánítását minden évben június 15-ig kérelmezheti a Hivatalnál, azzal, hogy a gyakorlóintézménnyé nyilvánításra a tárgyév szeptember 1-jével kerülhet sor.

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 7 hónap.

Az eljárás költségei

A felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény gyakorló köznevelési intézménnyé nyilvánítása mint működési engedély módosítására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja 30.000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat

Működési engedély módosítása (létszámmegállapítás nélkül)

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a felsőoktatási intézmény vezetője kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal akkora maximális hallgatói létszámot tud megállapítani, amekkora az alapító okiratban szereplő maximális hallgatói létszámot nem haladja meg, és amellyel kapcsolatban az előírt feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolták.

Új képzési helyen indítandó képzés meghirdetésére az adott helyen való működés engedélyezését követően kerülhet sor.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.


Nyomtatás