Felsőoktatási intézmény fenntartói jogának átadása

Az alábbiakban összegyűjtöttük a felsőoktatási intézmény fenntartói jogának átadásával kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik az ehhez szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A felsőoktatási intézmény fenntartói jogának átadása céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely a fenntartó és a fenntartói jogot átvenni kívánó mint ügyfelek együttes kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: Antalóczy Zsanna osztályvezető

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

A kérelem

Az eljárás megkezdéséhez a kérelmet az erre rendszeresített adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Adatlap: fenntartói jog átadásának nyilvántartásba vételhez: FRKP-1100 sz. adatlap

Mellékletek:

 • az átvevő fenntartó alapító okirata
 • a felsőoktatási intézmény alapító okirata (az új fenntartó feltüntetésével)
 • a fenntartói jog átadása-átvétele tárgyában megkötött megállapodás, mely tartalmazza legalább a következőket:
  • az intézmény fenntartói jogának – feltételhez nem kötött – régi fenntartója általi átadása és új fenntartója általi átvételét
  • annak tudomásulvételét mindkét fél (fenntartók) részéről, hogy a fenntartói jog átadása nem érinti az intézmény céljait, tevékenységét, működését
  • az átvevő fenntartó által annak vállalását, hogy folyamatosan biztosítja a felsőoktatási intézmény működéséhez, jogainak gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez szükséges alábbi feltételeket
   • a tárgyi feltételek körében állandó működési hely(ek)et, ezzel kapcsolatban mindazt az ingatlant (épületet) és felszerelést, ami a felsőoktatási intézmény székhelyéül, a központi ügyintézés helyéül szolgál, illetve ami a felsőoktatási intézmény működéséhez, oktatási-kutatási feladatai ellátásához szükséges
   • a személyi feltételek körében az állandó oktatói, kutatói kar meglétét, az intézményben alkalmazott munkavállalók további foglalkoztatását, a foglalkoztatási jogviszony létesítésére vonatkozó rendelkezések figyelembevételével
   • mindazokat a pénzügyi feltételeket, amelyek az intézmény működéséhez szükségesek
  • annak kijelentését, hogy az intézményben a hallgatói és más képzésre irányuló jogviszonyban lévők jogviszonyát – a felsőoktatásra irányadó jogszabályok és az intézmény belső szabályzatainak keretei között – a fenntartói jog átadása nem érinti
  • annak deklarálását, hogy az Oktatási Hivatal felé az új fenntartó jogosult eljárni a fenntartói jog átadásának bejelentésével kapcsolatban
  • annak felek (fenntartók) általi tudomásulvételét, hogy a fenntartói jog átadása tárgyában kötött megállapodás az Oktatási Hivatal határozatának jogerőre emelkedésével jön létre
  • egyéb, az átadás-átvétellel kapcsolatban rendezni szükséges kérdéseket (például az intézmény és fenntartója közötti tartozás rendezésének módját vagy az arról való lemondást stb.)
 • FRKP-1102 sz. adatlap az intézmény tervezett költségvetéséről, valamint az adatlap mellékletei (az átvevő fenntartó utolsó évi mérlege, az átvevő fenntartó köztartozás-mentességi nyilatkozata, az átvevő fenntartó igazolása a rendelkezésére álló, a felsőoktatási intézmény finanszírozását célzó pénzeszközökről);
 • ha a fenntartói jog átadása a felsőoktatási intézmény tevékenységét és működését érinti: FRKP-1103 sz. adatlap;
 • ha a felsőoktatási intézmény folyamatos működéséhez szükséges feltételek változnak: FRKP-1105 sz. adatlap, FRKP-1106 sz. adatlap és FRKP-1107 sz. adatlap.

A mellékleteken felül az Oktatási Hivatal kérheti a regisztrálandó adatok hitelt érdemlő igazolását.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet és a mellékletet hivatali kapun keresztül (ennek esetleges átmeneti hiánya vagy működési zavara esetén postai úton a 1363 Budapest, Pf. 19. címre küldve, egy eredeti példányban) kell benyújtani.

A kérelem benyújtásának ideje

A kérelem bármikor benyújtható.

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Az eljárás költségei

A felsőoktatási intézmény fenntartói joga átadásának igazgatási szolgáltatási díja 15.000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a felsőoktatási intézmény fenntartója és a fenntartói jogot átvenni kívánó együttesen kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére. Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

Ha az átadás nem érinti a felsőoktatási intézmény tevékenységét és működését, az Oktatási Hivatal csupán azt vizsgálja, hogy az új fenntartó rendelkezik-e a felsőoktatási intézmény folyamatos működéséhez szükséges feltételekkel.

Ha a fenntartói jog átadása során a felsőoktatási intézmény tevékenységi köre (pl. képzések) és/vagy működési környezete (személyi, tárgyi és egyéb feltételek) is változna, akkor az Oktatási Hivatal a megváltozott tevékenységhez és módosult működési környezethez kapcsolódóan az előírt jogszabályi feltételek meglétének igazolását kérheti, szakértői véleményt (Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság) szerezhet be.

A felsőoktatási intézmény fenntartói joga az Oktatási Hivatal bejegyző határozatának véglegessé válása időpontjától kezdődően kerül át a másik, a fenntartói jog gyakorlására jogosultnak.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal a felsőoktatási intézmény fenntartói jogának változását akkor veszi nyilvántartásba, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak, és valamennyi - a regisztrációhoz szükséges - adatot megadtak.
A fenntartói jog változása nem érinti a felsőoktatási intézmény állami elismerését, a hallgatók jogait és kötelezettségeit.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.