Állami felsőoktatási intézmény fenntartói jogának a Kormány által létrehozott alapítványra való átruházása

Az alábbiakban összegyűjtöttük az állami felsőoktatási intézmény fenntartói joga Kormány által létrehozott alapítványra való átruházásának nyilvántartásba vételével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik az ehhez szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

Az állami felsőoktatási intézmény fenntartói jogának joga Kormány által létrehozott alapítványra való átruházásának nyilvántartásba vétele céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely a fenntartói jogot átvenni kívánó mint ügyfél kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: Antalóczy Zsanna osztályvezető

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

A kérelem

Az eljárás megkezdéséhez a kérelmet az erre rendszeresített adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Adatlap: fenntartói jog átadásának nyilvántartásba vételhez: FRKP-1110 sz. adatlap

Mellékletek:

  • az átvevő fenntartó alapító okirata
  • az átvevő fenntartó képviselője képviseleti jogosultságának igazolása és a képviselő aláírási címpéldánya
  • a felsőoktatási intézmény módosított alapító okirata (az új fenntartó feltüntetésével)
  • a Kormány külön engedélyét (kivéve, ha az hivatalosan ismert)
  • ha a fenntartói jog átadása a felsőoktatási intézmény tevékenységét érinti: FRKP-1103 sz. adatlap.

A mellékleteken felül az Oktatási Hivatal kérheti a regisztrálandó adatok hitelt érdemlő igazolását.

Amennyiben az állami felsőoktatási intézményt az átvevő fenntartója közhasznú szervezetként kívánja működtetni, azt ezen eljárással párhuzamosan a „Felsőoktatási intézmény közhasznúsági nyilvántartásba vétele [...]" nevű eljárás megindításával lehet kezdeményezni:

 

Felsőoktatási intézmény közhasznúsági nyilvántartásba vétele

 

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet és a mellékletet hivatali kapun keresztül (ennek esetleges átmeneti hiánya vagy működési zavara esetén postai úton a 1363 Budapest, Pf. 19. címre küldve, egy eredeti példányban) kell benyújtani.

A kérelem benyújtásának ideje

A kérelem bármikor benyújtható.

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Az eljárás költségei

Az állami felsőoktatási intézmény fenntartói joga Kormány által létrehozott alapítványra való átruházásának nyilvántartásba vétele iránt indított eljárás igazgatási szolgáltatási díja 15.000 Ft.
Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet a Kormány külön engedélyének megszerzését követően, de a még a fenntartói jog átruházásának napját megelőzően az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a fenntartói jogot átvenni kívánó kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére. Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

Az eljárás során az Oktatási Hivatal csupán azt vizsgálja, hogy az új fenntartó rendelkezik-e a fenntartói jog átvételéhez szükséges feltételekkel.
A fenntartóváltás az Nftv. 1. mellékletének a felsőoktatási intézmény tekintetében történt módosításáról szóló törvény hatálybalépésének napján hatályosul.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal az állami felsőoktatási intézmény fenntartói jogának változását akkor veszi nyilvántartásba, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak, és valamennyi - a regisztrációhoz szükséges - adatot megadtak.
A fenntartói jog változása nem érinti a felsőoktatási intézmény állami elismerését, a hallgatók jogait és kötelezettségeit.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

Nyomtatás