Együttműködési megállapodások nyilvántartásba vétele, adatainak módosítása, törlése

Az alábbiakban összegyűjtöttük az együttműködési megállapodások nyilvántartásba vételével, adatainak módosításával, törlésével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik az ehhez szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

Az együttműködési megállapodások nyilvántartásba vétele, adatváltozása vagy törlése céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely az ügyfél felsőoktatási intézmény kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A felsőoktatási intézmény fenntartói jogának átadása esetében megkötött megállapodás nyilvántartásba vételét nem ezen eljárás, hanem a "felsőoktatási intézmény fenntartói jogának átadása" nevű eljárás megindításával lehet kezdeményezni:

Felsőoktatási intézmény fenntartói jogának átadása

A felsőoktatási intézmény újonnan megkötött duális képzési megállapodásainak nyilvántartásba vételét, a nyilvántartásba vett duális képzési megállapodások adatainak változását vagy megszűnését nem ezen eljárás, hanem a "duális képzéssé minősítés, duális képzési megállapodások nyilvántartásba vétele, adatainak módosítása, törlése" nevű eljárás megindításával lehet kezdeményezni:

Duális képzési megállapodások nyilvántartásba vétele

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: Antalóczy Zsanna osztályvezető

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

A kérelem

Az eljárás megkezdéséhez a kérelmet az erre rendszeresített adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani. Azon eljárások esetében, amelyeknél mellékletként az eljárással összefüggő, a Hivatal által nyilvántartandó megállapodást is csatolni kell, ezen megállapodás adatainak nyilvántartásba vételéről a Hivatal az adott eljárás keretében dönt.

A magyar felsőoktatási intézményeknek (a fenntartó által bejelentendő megállapodás esetében a fenntartónak) kizárólag az alábbi célok valamelyikére megkötött együttműködési megállapodásokat kell az Oktatási Hivatalba bejelenteni nyilvántartásba vétel céljából:

1. magyar felsőoktatási intézmény által másik magyar felsőoktatási intézménnyel együttműködésben történő, de a közös képzés (és közös oklevél) szintjét el nem érő képzésfolytatás (oktatási részvételi megállapodás – pl. egyes tantárgyaknak a másik felsőoktatási intézményben történő hallgatására vonatkozóan megkötött együttműködés);

2. magyar felsőoktatási intézmény által másik magyar felsőoktatási intézménnyel közösen történő – közös oklevélhez vezető – képzésfolytatás;

3. magyar felsőoktatási intézmény által külföldi felsőoktatási intézménnyel együttműködésben történő, de a közös képzés szintjét el nem érő képzésfolytatás (pl. kettős vagy többes oklevelet adó képzés, dual/double/multiple degree);

4. magyar felsőoktatási intézmény által külföldi felsőoktatási intézménnyel közösen történő – akár többes, akár közös oklevélhez vezető – képzésfolytatás (joint degree)

 • felsőoktatási képesítési jegyzékbe felvett képzés esetében
 • felsőoktatási képesítési jegyzékbe fel nem vett képzés esetében;

5. külföldi felsőoktatási intézmény képzésének magyar felsőoktatási intézmény által – az Nftv. 77. § (4) bekezdése alapján – történő folytatása (licenciaképzések);

6. magyar felsőoktatási intézmény számára képzési hely biztosítása

 • másik magyar felsőoktatási intézmény székhelyén vagy telephelyén;
 • közösségi felsőoktatási képzési központban;
 • külföldi székhelyen kívüli képzési helyen;

7. magyar felsőoktatási intézmény hallgatói számára másik felsőoktatási intézmény kollégiumában szálláshely biztosítása (magyar felsőoktatási intézmények között létrejött megállapodás);

8. magyar felsőoktatási intézmény hallgatói számára diákotthoni szálláshely biztosítása (a magyar felsőoktatási intézmény és a diákotthon között létrejött megállapodás);

9. magyar felsőoktatási intézmény hallgatói számára nem kollégiumi/diákotthoni szálláshely (bérelt szállás, bérelt férőhely) biztosítása;

10.  magyar felsőoktatási intézmény hallgatói számára szakkollégiumi tevékenység biztosítása (a magyar felsőoktatási intézmény és a nem felsőoktatási intézmény keretein belül működő szakkollégium között létrejött megállapodás);

11.  fenntartó által megszüntetett felsőoktatási intézmény hallgatóinak átvételére (a fenntartó és az átvevő magyar felsőoktatási intézmény között létrejött megállapodás).

Adatlap:

Mellékletek:

Megállapodás bejelentése esetén:

 • együttműködési megállapodás másolata
 • idegen nyelvű megállapodás esetén annak magyar nyelvű fordítása
 • a 4. számú cél b) pontja esetén: FRKP-9001B sz. adatlap

Megállapodás módosítása esetén:

 • a módosított megállapodás másolata, idegen nyelvű megállapodás esetén annak magyar nyelvű fordítása, kivéve: a törlés vagy jogutódlás esetén
 • jogutódlás esetén annak igazolása

A mellékleteken felül az Oktatási Hivatal kérheti a regisztrálandó adatok hitelt érdemlő igazolását.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet és a mellékletet hivatali kapun keresztül (ennek esetleges átmeneti hiánya vagy működési zavara esetén postai úton a 1363 Budapest, Pf. 19. címre küldve, egy eredeti példányban) kell benyújtani.

A kérelem benyújtásának ideje

A kérelem bármikor benyújtható.

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

  Az eljárás költségei
 • Az együttműködési megállapodás nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díja együttműködési megállapodásonként 12.000 Ft.
 • Nyilvántartásba vett együttműködési megállapodás adatmódosításának, törlésének igazgatási szolgáltatási díja megállapodásonként 10.000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat

Együttműködési megállapodás nyilvántartásba vétele

Nyilvántartásba vett együttműködési megállapodás adatmódosítása, törlése

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a felsőoktatási intézmény rektora (a fenntartó által bejelentendő megállapodás esetében a fenntartó képviselője) kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére. Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal az együttműködési megállapodást akkor veszi nyilvántartásba, ha a nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételei fennállnak, és valamennyi a regisztrációhoz szükséges adatot megadtak. Az eljárás során csak képzési célú együttműködési megállapodás nyilvántartásba vételére kerülhet sor.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

Nyomtatás