Duális képzéssé minősítés, duális képzési megállapodások nyilvántartásba vétele, adatainak módosítása, törlése

Az alábbiakban összegyűjtöttük a duális képzéssé minősítés és a duális képzési megállapodások nyilvántartásba vételével, adatainak módosításával, törlésével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik az ehhez szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A duális képzéssé minősítés céljából indított eljárás részben, a duális képzési megállapodások nyilvántartásba vétele, adatváltozása vagy törlése céljából indított eljárás pedig teljes egészében hatósági eljárás, amely az ügyfél felsőoktatási intézmény kérelmére indul, s arra részben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A felsőoktatási intézmény egyéb képzési együttműködési megállapodásai esetében megkötött megállapodás nyilvántartásba vételét nem ezen eljárás, hanem a "az együttműködési megállapodások nyilvántartásba vétele" nevű eljárás megindításával lehet kezdeményezni:

Együttműködési megállapodások nyilvántartásba vétele

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Duális Képzési Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: Antalóczy Zsanna osztályvezető

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

A kérelem

Az eljárás megkezdéséhez a kérelmet az erre rendszeresített adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Az eljárások típusai:

1. A Duális Képzési Tanács minősítését igénylő duális képzési megállapodás benyújtásától a Duális Képzési Tanács döntéséig tartó folyamat nem hatósági eljárás. Ezt követően az Oktatási Hivatal a Duális Képzési Tanács által támogatott megállapodásokat hivatalból indított hatósági eljárás során nyilvántartásba veszi.

2. A Duális Képzési Tanács által korábban már minősített, újabb tanévre/félévre megkötött duális képzési megállapodás nyilvántartásba vétele hatósági eljárás.

3. A nyilvántartásba vett duális képzési megállapodás adatmódosítása, törlése hatósági eljárás. Ha az adatváltozást a megváltozott adat elsődleges közhiteles nyilvántartásban (cégnyilvántartás, civil szervezetek nyilvántartása stb.) már átvezették, az adatváltozás bejegyzésére hivatalból kerül sor.

Adatlap:

  • Duális képzési megállapodás nyilvántartásba vétele esetén: FRKP-9100 sz. adatlap
  • Nyilvántartásban már szereplő duális képzési megállapodás adatváltozásának, megszűnésének bejelentése esetén: FRKP-9105 sz. adatlap

Mellékletek:

Megállapodás módosítása esetén:

  • a módosított duális képzési megállapodás másolata, idegen nyelvű megállapodás esetén annak magyar nyelvű fordítása, kivéve: a törlés vagy jogutódlás esetén
  • a duális képzési partner jogutódlása esetén annak igazolása

A mellékleteken felül az Oktatási Hivatal kérheti a regisztrálandó adatok hitelt érdemlő igazolását.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet hivatali kapun keresztül (ennek esetleges átmeneti hiánya vagy működési zavara esetén postai úton a 1363 Budapest, Pf. 19. címre küldve, egy eredeti példányban) kell benyújtani.

Emellett a kérelmet elektronikus úton is kérjük megküldeni a dualis@oh.gov.hu e-mail címre.

A kérelem benyújtásának ideje

A kérelem bármikor benyújtható.

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre – a Duális Képzési Tanács minősítését követően – az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Az eljárás költségei

  • A Duális Képzési Tanács minősítésének díja nincs.
  • A hivatalból történő nyilvántartásba vételnek igazgatási szolgáltatási díja nincs.
  • A Duális Képzési Tanács minősítését nem igénylő duális képzési megállapodás nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díja megállapodásonként 12.000 Ft.
  • Nyilvántartásba vett duális képzési megállapodás adatmódosításának, törlésének igazgatási szolgáltatási díja megállapodásonként 10.000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat

Együttműködési megállapodás nyilvántartásba vétele

Nyilvántartásba vett együttműködési megállapodás adatmódosítása, törlése

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A minden esetben kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a felsőoktatási intézmény rektora (a fenntartó által bejelentendő megállapodás esetében a fenntartó képviselője) kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére.

A Duális Képzési Tanács minősítését igénylő megállapodásokat az Oktatási Hivatal a Duális Képzési Tanács elé terjeszti.

Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal a duális képzési megállapodást akkor veszi nyilvántartásba, ha a nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételei fennállnak, a megállapodást a Duális Képzési Tanács támogatta és valamennyi, a regisztrációhoz szükséges adatot megadtak. Az eljárás során csak duális képzési megállapodás nyilvántartásba vételére kerülhet sor.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal hatósági eljárásban érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz, nem hatósági eljárásban levelet, illetve tájékoztatást küld.

Dr. Fekete Zsolt főosztályvezető
Nyomtatás