Felsőoktatási intézmény alapító okiratában szereplő és ahhoz kapcsolódó adatok, valamint magán felsőoktatási intézmény jogi személlyé nyilvánított szervezeti egységének nyilvántartásba vétele

Az alábbiakban összegyűjtöttük az alapító okiratban szereplő és ahhoz kapcsolódó adatok, valamint a magán felsőoktatási intézmény jogi személlyé nyilvánított szervezeti egységének nyilvántartásba vételével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik az ehhez szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A felsőoktatási intézmény alapító okiratában szereplő és ahhoz kapcsolódó adatok, valamint a magán felsőoktatási intézmény jogi személlyé nyilvánított szervezeti egységének nyilvántartásba vételével indított eljárás hatósági eljárás, amely az ügyfél felsőoktatási intézmény kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.)
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: Antalóczy Zsanna osztályvezető

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

A kérelem

Az eljárás megkezdéséhez a kérelmet az erre rendszeresített adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Adatlap:

 • alapadatok bejelentése, változása, törlése esetén: FRKP-2000 sz. adatlap
 • fenntartói adatok bejelentése, változása, törlése esetén: FRKP-2001 sz. adatlap
 • székhelyadatok (cím, képzési területek, tudományterületek, kutatási tevékenység) bejelentése, adatváltozása, törlése esetén: FRKP-2002 sz. adatlap
 • telephelyadatok (cím, képzési területek, tudományterületek, kutatási tevékenység) bejelentése, adatváltozása, törlése esetén: FRKP-2003 sz. adatlap
 • székhelyen kívüli képzési helyi adatok (cím, képzési területek, tudományterületek, kutatási tevékenység) bejelentése, adatváltozása, törlése esetén: FRKP-2004 sz. adatlap
 • alap- és/vagy kiegészítő és/vagy vállalkozási tevékenység bejelentése, törlése esetén: FRKP-2005 sz. adatlap
 • ingatlanok bejelentése, törlése esetén: FRKP-2006 sz. adatlap
 • felvételi eljárásban képzést meghirdetni jogosult új szervezeti egység (pl. kar) bejelentése esetén: FRKP-2007 sz. adatlap
 • felvételi eljárásban képzést meghirdetni jogosult szervezeti egység (pl. kar) adatainak változása, törlése esetén: FRKP-2008 sz. adatlap
 • jogi személlyé nyilvánított szervezeti egység nyilvántartásba vétele esetén: FRKP-2011 sz. adatlap

Mellékletek:

 • a felsőoktatási intézmény módosított alapító okirata (jogi személlyé nyilvánított szervezeti egység nyilvántartásba vétele esetén tartalmazza a jogi személlyé nyilvánított szervezeti egységet)
 • a fenntartó nevének és/vagy székhelycímének és/vagy típusának változása esetén a fenntartó létesítő okirata és a nyilvántartást vezető szerv bejegyző döntése
 • fenntartó képviselőjének adatváltozása esetén: a fenntartó képviselőjének aláírási címpéldánya és a képviseleti jog igazolása
 • ingatlanok bejelentése esetén: bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződés, vagyonkezelt állami tulajdon esetében az állam képviselőjének nyilatkozata a rendelkezésre bocsátásról, fenntartói tulajdon esetében a tulajdonjog igazolása
 • felvételi eljárásban képzést meghirdetni jogosult szervezeti egység (pl. kar) bejelentése, adatváltozása, törlése esetén a felsőoktatási intézmény szenátusának a szervezeti egységgel kapcsolatos döntése vagy szervezeti és működési szabályzatának a szervezeti egységgel kapcsolatos része
 • jogi személlyé nyilvánított szervezeti egység nyilvántartásba vétele esetén a szervezeti egységnek a felsőoktatási intézmény vezetője által aláírt létesítő okirata

Jogi személlyé nyilvánított szervezeti egység nyilvántartásba vétele esetén a szervezeti egység létesítő okiratának tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a jogi személlyé nyilvánított szervezeti egység nevét, amely tartalmazza a felsőoktatási intézmény megnevezését is;
 • a jogi személlyé nyilvánított szervezeti egység székhelyét;
 • a jogi személlyé nyilvánított szervezeti egységnek a – felsőoktatási intézmény alapító okiratában meghatározott tevékenységi körön belüli – tevékenységi körét, valamint
 • a jogi személlyé nyilvánított szervezeti egység képviseletének módját.

A mellékleteken felül az Oktatási Hivatal kérheti a regisztrálandó adatok hitelt érdemlő igazolását.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet és a mellékletet hivatali kapun keresztül (ennek esetleges átmeneti hiánya vagy működési zavara esetén postai úton a 1363 Budapest, Pf. 19. címre küldve, egy eredeti példányban) kell benyújtani.

A kérelem benyújtásának ideje

A kérelem bármikor benyújtható.

A felsőoktatási intézmény

 • hivatalos nevének módosítása
 • rövidített nevének módosítása,
 • szervezeti tagolása (kar, felvételi eljárásban képzést meghirdetni jogosult vagy jogi személlyé nyilvánított szervezeti egység létrehozása, adatmódosítása vagy törlése, a rektor és a kancellár megbízási rendje, fenntartott intézményei)

csakis az eljárás lezárását követő február 1-jével vagy augusztus 1-jével hatályosulhat. Felsőoktatási intézmény nevének változása továbbá azon február 1-jével vagy augusztus 1-jével kezdődően hatályosulhat, amikortól kezdődően a módosított nevet az Nftv. is tartalmazza. Ilyen esetben az Oktatási Hivatal az adatváltozást a felsőoktatási intézmény alapító okiratának módosítása alapján, az eljárás lezárását követően kezdeményezett Nftv-módosítás szerinti február 1-jével vagy augusztus 1-jével kezdődően tudja bejegyezni a nyilvántartásba, addig a felsőoktatási intézmény korábbi elnevezése marad hatályban.

Jogi személlyé nyilvánított szervezeti egység létrehozására csak magán felsőoktatási intézmény nyújthat be kérelmet, állami és egyházi felsőoktatási intézmény nem.

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

  Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke

A felsőoktatási intézmény alapító okiratában szereplő és ahhoz kapcsolódó adatok nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díja 15.000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a felsőoktatási intézmény rektora kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére.

Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal az alapító okirat adatait akkor veszi nyilvántartásba, ha a nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételei fennállnak, és valamennyi a regisztrációhoz szükséges adatot megadtak.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz. A felsőoktatási intézmény jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége a jogi személyiségét az alapító okirat, illetve annak módosításának az Oktatási Hivatal általi bejegyzése révén (határozata véglegessé válásának napján) szerzi meg.