Felsőoktatási szakmai testületekkel (DOSZ, FTT, HÖOK, MAB, MRK, ODT, OTDT) kapcsolatos ügyintézés

Az alábbiakban összegyűjtöttük a felsőoktatási szakmai testületekkel kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik az ehhez szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A felsőoktatási szakmai testületek adatainak nyilvántartásba vétele céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely az ügyfél felsőoktatási intézmény kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: Antalóczy Zsanna osztályvezető

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyintézők kizárólag felsőoktatási engedélyezési és nyilvántartási ügyekben illetékesek!

Egyéb ügyekben az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

 • Felsőoktatási felvételi ügyek: 06-1-477-3131-es telefonszám
 • Magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos ügyek: 06-1-477-3131-es telefonszám és hsz@oh.gov.hu e-mail cím

Az ügyfélfogadás rendje

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

A kérelem

Az eljárás megkezdéséhez a kérelmet az erre rendszeresített adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Adatlap:

 • Felsőoktatási szakmai testület nyilvántartásba vételének kezdeményezéséhez: FRKP-7500 sz. adatlap
 • Felsőoktatási szakmai testület vezető tisztségviselőjének bejelentéséhez: FRKP-7501 sz. adatlap
 • Felsőoktatási szakmai testület székhelyváltozásának bejelentéséhez: FRKP-7502 sz. adatlap
 • Felsőoktatási szakmai testület vezető tisztségviselője változásának bejelentéséhez: FRKP-7503 sz. adatlap

Mellékletek:

 • Felsőoktatási szakmai testület nyilvántartásba vételének kezdeményezéséhez:
  • létesítő okirat hiteles másolata
  • ha a felsőoktatási szakmai testület korábban más (pl. civil szervezetek) nyilvántartásban szerepelt, az abból való törlését igazoló dokumentum
  • a felsőoktatási szakmai testület vezetőjének megválasztásáról, kinevezéséről szóló döntés (pl. jegyzőkönyv) másolata
  • a felsőoktatási szakmai testület vezetőjének aláírási címpéldánya
  • ha a felsőoktatási szakmai testület felügyelő szervvel rendelkezik, a felügyelő szerv tagjainak bejelentésére vonatkozó FRKP-7501 számú adatlap és mellékletei
 • Felsőoktatási szakmai testület kötelezően létrehozandó felügyelő szerve tagjainak bejelentéséhez, törléséhez:
  • A felügyelő szerv tagjának a tisztség elfogadásáról szóló nyilatkozata
  • A felügyelő szerv tagjának összeférhetetlenségről szóló nyilatkozata
 • Felsőoktatási szakmai testület székhelyváltozásának bejelentéséhez:
  • módosított alapító okirat hiteles másolata
 • Felsőoktatási szakmai testület vezető tisztségviselője változásának bejelentéséhez:
  • az új vezető tisztségviselő megválasztásáról, kinevezéséről szóló döntés (jegyzőkönyv) kivonata
  • a vezető tisztségviselő aláírási címpéldánya

A kötelező mellékleteken túl az Oktatási Hivatal kérheti a regisztrálandó adatok hitelt érdemlő igazolását.

  • postai úton: 1363 Budapest, Pf. 19.
  • személyesen: Oktatási Hivatal Központi Postázó (1055 Budapest, Szalay u. 10-14., földszint F53 szoba)
 • A kérelem benyújtásának helye, módja

  A kérelmet papír alapon 1 eredeti példányban kell benyújtani az alábbi helyek valamelyikén:

  A kérelem benyújtásának ideje

  A kérelem bármikor benyújtható.

  Az eljárás időtartama

  Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

  Az eljárás költségei

  A felsőoktatási szakmai testület nyilvántartásba vételének igazgatási szolgáltatási díja 10.000 Ft.

  Nyilvántartásba vett felsőoktatási szakmai testület tisztségviselői adatai módosításának, törlésének igazgatási szolgáltatási díja 12.000 Ft.

  Nyilvántartásba vett felsőoktatási szakmai testület egyéb adatmódosításának, törlésének igazgatási szolgáltatási díja 10.000 Ft.

  Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

  Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

  Díjszámítási táblázat

  Az eljárás menete

  Az eljárás megindítása

  A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a felsőoktatási szakmai testület képviselője kezdeményezi az adatlapok aláírásával.

  Intézkedések a kérelem benyújtását követően

  A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére. Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

  A kérelmek elbírálása

  Az Oktatási Hivatal a felsőoktatási intézmény fenntartói jogának változását akkor veszi nyilvántartásba, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak, és valamennyi - a regisztrációhoz szükséges - adatot megadtak.

  A döntés

  A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

Nyomtatás