Felsőoktatási szakmai szervezetekkel (DOSZ, FTT, HÖOK, MAB, MRK, ODT) kapcsolatos ügyintézés

Az alábbiakban összegyűjtöttük a felsőoktatási szakmai szervezetekkel kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik az ehhez szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A felsőoktatási szakmai szervezetek adatainak nyilvántartásba vétele céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely az ügyfél felsőoktatási intézmény kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: dr. Fekete Zsolt főosztályvezető-helyettes
Ügyintézők: az egyes felsőoktatási intézmények ügyintézők közötti megosztását az alábbi táblázat tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyintézők kizárólag felsőoktatási engedélyezési és nyilvántartási ügyekben illetékesek!

Egyéb ügyekben az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

 • Felsőoktatási felvételi ügyek: 06-1-477-3131-es telefonszám
 • Magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos ügyek: 06-1-477-3131-es telefonszám és hsz@oh.gov.hu e-mail cím

Az ügyfélfogadás rendje

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

A kérelem

Az eljárás megkezdéséhez a kérelmet az erre rendszeresített adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Adatlap:

 • Felsőoktatási szakmai szervezet nyilvántartásba vételének kezdeményezéséhez: FRKP-7500 sz. adatlap
 • Felsőoktatási szakmai szervezet vezető tisztségviselője megbízása megszűnésének bejelentéséhez: FRKP-7503 sz. adatlap
 • Felsőoktatási szakmai szervezet vezető tisztségviselőjének bejelentéséhez: FRKP-7501 sz. adatlap
 • Felsőoktatási szakmai szervezet székhelyváltozásának bejelentéséhez: FRKP-7502 sz. adatlap
 • Felsőoktatási szakmai szervezet kötelezően létrehozandó felügyelő szerve tagjainak bejelentéséhez, törléséhez: FRKP-7504 sz. adatlap

Mellékletek:

 • Felsőoktatási szakmai szervezet nyilvántartásba vételének kezdeményezéséhez:
  • alapító okirat hiteles másolata
  • a szervezet felsőoktatási törvény szerinti megalakulását (átalakulását) igazoló dokumentum
 • Felsőoktatási szakmai szervezet vezető tisztségviselője megbízása megszűnésének bejelentéséhez:
  • a vezető tisztségviselő megbízatásának megszűnéséről szóló döntés (jegyzőkönyv, nyilatkozat) kivonata
 • Felsőoktatási szakmai szervezet vezető tisztségviselőjének bejelentéséhez:
  • a vezető tisztségviselő megválasztásáról, kinevezéséről szóló döntés (jegyzőkönyv) kivonata
  • a vezető tisztségviselő aláírási címpéldánya
 • Felsőoktatási szakmai szervezet székhelyváltozásának bejelentéséhez:
  • módosított alapító okirat hiteles másolata
  • a székhelyváltozásról szóló döntés kivonata
 • Felsőoktatási szakmai szervezet kötelezően létrehozandó felügyelő szerve tagjainak bejelentéséhez, törléséhez:
  • A felügyelő szerv tagjának a tisztség elfogadásáról szóló nyilatkozata
  • A felügyelő szerv tagjának összeférhetetlenségről szóló nyilatkozata

A kötelező mellékleteken túl az Oktatási Hivatal kérheti a regisztrálandó adatok hitelt érdemlő igazolását.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet papír alapon 1 eredeti példányban kell benyújtani az alábbi helyek valamelyikén:

 • postai úton: 1363 Budapest, Pf. 19.
 • személyesen: Oktatási Hivatal Központi Postázó (1055 Budapest, Szalay u. 10-14., földszint F53 szoba)

Emellett a kérelmet elektronikus úton is kérjük megküldeni a fentiek szerint illetékes ügyintéző e-mail címére.

A kérelem benyújtásának ideje

A kérelem bármikor benyújtható.

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Az eljárás költségei

A felsőoktatási szakmai szervezet nyilvántartásba vételének igazgatási szolgáltatási díja 10.000 Ft.

Nyilvántartásba vett felsőoktatási szakmai szervezet tisztségviselői adatai módosításának, törlésének igazgatási szolgáltatási díja 12.000 Ft.

Nyilvántartásba vett felsőoktatási szakmai szervezet egyéb adatmódosításának, törlésének igazgatási szolgáltatási díja 10.000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a felsőoktatási szakmai szervezet képviselője kezdeményezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére. Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal a felsőoktatási intézmény fenntartói jogának változását akkor veszi nyilvántartásba, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak, és valamennyi - a regisztrációhoz szükséges - adatot megadtak.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

Nyomtatás