Előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása

Az alábbiakban összegyűjtöttük a felszámolói névjegyzékbe vétel kapcsán kiadható előzetes szakhatósági állásfoglalással kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is.

A feladat (ügytípus) megnevezése

Az Oktatási Hivatal a felszámolói névjegyzékbe vétel kapcsán előzetes szakhatósági állásfoglalást adhat ki a pályázók, továbbá a névjegyzékbe bejegyzett felszámoló szerveztek részére a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény 27/C. § (1) bekezdése szerinti szakirányú szakképzettség, illetve 83/B. § ban említett felsőfokú végzettség, továbbá más, felsőoktatásban szerzett szakképesítés vagy szakképzés, illetve külföldi végzettségi szintek, szakképesítések és szakképzések elismerése tekintetében.

Az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely az ügyfél kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: dr. Fekete Zsolt főosztályvezető

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudja fogadni az ügyintéző az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

A kérelem

Az eljárás megkezdéséhez egy egyszerű kérelemre benyújtására van szükség, melyben meg kell jelölni, hogy a benyújtott oklevele(i) alapján milyen, a Cstv. vonatkozó rendelkezésében megjelölt szakképzettség megfeleltetését kéri az ügyfél.

Mellékletek: a megfeleltetni kívánt szakképzettséget igazoló oklevél egyszerű másolati, a kérelmező aláírásával hitelesített példánya.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet papír alapon 1 eredeti példányban kell benyújtani az alábbi helyek valamelyikén:

  • postai úton: 1363 Budapest, Pf.19.
  • személyesen: Oktatási Hivatal Központi Postázó (1055 Budapest, Szalay u. 10-14., földszint F53 szoba)

A kérelem benyújtásának ideje

A kérelem bármikor benyújtható.

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő 15 nap (teljes eljárás).

Az eljárás költsége

Az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásának igazgatási szolgáltatási díja 10.000 Ft.

Amennyiben az előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelemben több szakképzettség megfeleltetését kéri az ügyfél, úgy az igazgatási szolgáltatási díj összege minden egyes megfeleltetendő szakképzettségenként 10.000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtásakor, az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni. A közlemény rovatban szükséges a kérelmező nevének feltüntetése, ennek hiányában a befizetés nem lesz azonosítható!

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az Oktatási Hivatalhoz a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani. Az eljárást csak a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. § (2b) bekezdésében meghatározott személyi kör kérelmezheti, tehát csak pályázók és a felszámoló névjegyzékbe bejegyzett felszámoló szerveztek.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmeket az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal a benyújtott kérelem alapján csatolt oklevelekben megjelölt szakképzettségeket és szakképesítéseket, illetve végzettségi szinteket formai szempontból és a hatályos jogszabályi előírások alapján „ismeri el", illetve felelteti meg csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C. § (1) bekezdése, illetve a 83/B. §- ban foglaltakat figyelembe véve.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

Nyomtatás