Felsőoktatási diákotthon nyilvántartásba vétele, adatainak módosítása, fenntartói jogának átadása

Az alábbiakban összegyűjtöttük a felsőoktatási diákotthonok nyilvántartásba vételével, adatainak módosításával, valamint fenntartói jogának átadásával kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik az ehhez szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A felsőoktatási diákotthon nyilvántartásba vétele, adatváltozása vagy fenntartói jogának átadása céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely a fenntartó mint ügyfél kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az eljárás az egyház, egyházi jogi személy vagy alapítvány által fenntartott felsőoktatási diákotthonnak mint a hallgatók számára szálláslehetőséget biztosító, önálló jogi személyiséggel rendelkező intézménynek – a nyilvántartásba vételére irányul.

A felsőoktatási intézmény vagy diákotthon keretében működő – a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 19-24. §-ai szerinti – szakkollégiumok nyilvántartásba vételét a „szakkollégiumok nyilvántartásba vétele" eljárás megindításával lehet kezdeményezni.

Szakkollégiumok nyilvántartásba vétele
(a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló kormányrendelet szerint)

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: Antalóczy Zsanna osztályvezető

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyintézők kizárólag felsőoktatási engedélyezési és nyilvántartási ügyekben illetékesek!

Egyéb ügyekben az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

 • Felsőoktatási felvételi ügyek: 06-1-477-3131-es telefonszám
 • Magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos ügyek: 06-1-477-3131-es telefonszám és hsz@oh.gov.hu e-mail cím

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

A kérelem

Az eljárás megkezdéséhez a kérelmet az erre rendszeresített adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Adatlapok:

 • nyilvántartásba vétel kezdeményezéséhez:
  • alapadatok megadásához: FRKP-8000 sz. adatlap
  • fenntartó bejelentéséhez: FRKP-8010 sz. adatlap
  • ingatlanok bejelentéséhez: FRKP-8050 sz. adatlap
  • alkalmazottak összesítő adatainak bejelentéséhez: FRKP-8060 sz. adatlap
  • tervezett költségvetés: FRKP-8080 sz. adatlap
 • nyilvántartásba vett adat módosításához, törlés kezdeményezéséhez: FRKP-8090 sz. adatlap
 • diákotthon-vezető személyének változásához, adatainak módosításához: FRKP-8091 sz. adatlap
 • diákotthon fenntartói jogának átadásához: FRKP-8100 sz. adatlap

Mellékletek:

Diákotthon nyilvántartásba vételéhez:

 • a fenntartó alapító okirata
 • a nyilvántartásba venni kérelmezett a diákotthon alapító okirata, mely tartalmazza a diákotthon
  • hivatalos nevét
  • fenntartójának nevét és címét
  • székhelyének és valamennyi telephelyének címét
  • képviseletének módját
  • alaptevékenységét és az ahhoz kapcsolódó egyéb feladatokat
  • maximális férőhelyszámát
  • rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát
 • a nyilvántartásba venni kérelmezett a diákotthon szabályzata
 • a fenntartó(k) utolsó évi mérlege
 • a teljes állású diákotthon-vezető foglalkoztatását igazoló dokumentumok másolata
 • a fenntartó képviselőjének aláírási címpéldánya és a képviseleti jog igazolása
 • bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződés, vagyonkezelt állami tulajdon esetében az állam képviselőjének nyilatkozata a rendelkezésre bocsátásról, fenntartói tulajdon esetében a tulajdonjog igazolása
 • a diákotthon épületének műszaki alaprajza, mely tartalmazza az egyes helyiségek cél szerinti megnevezését, az egyes helyiségek nagyságát (m2) és a lakószobák tervezett férőhelyszámát (fő)
 • használatbavételi engedély, mely igazolja azt, hogy az épület diákotthoni vagy kollégiumi lakhatás céljára szolgál

Diákotthon nyilvántartásba vett adatai módosításának bejelentéséhez:

Adatváltozások esetében a fenti mellékletek közül az adatváltozás tényét igazolók, valamint az adatlapon megjelöltek csatolandók.

Diákotthon fenntartói jogának átadásához:

 • az átvevő fenntartó alapító okirata
 • a diákotthon módosított (az új fenntartót tartalmazó) alapító okirata
 • a fenntartói jog átadása-átvétele tárgyában megkötött megállapodás
 • az átvevő fenntartó képviselője képviseleti jogosultságának igazolása és a képviselő aláírási címpéldánya
 • FRKP-8000, FRKP-8050, FRKP-8060, FRKP-8080 számú adatlap, valamint az adatlapok mellékletei, ha a diákotthon folyamatos működéséhez szükséges feltételek változnak

További melléklet felsőoktatási intézménnyel kötött képzési együttműködés esetén:

 • együttműködési megállapodás (magyar nyelven is)

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet papír alapon 1 eredeti példányban kell benyújtani az alábbi helyek valamelyikén:

 • postai úton: 1363 Budapest, Pf. 19.
 • személyesen: Oktatási Hivatal Központi Postázó (1055 Budapest, Szalay u. 10-14., földszint F53 szoba)

 • .

A kérelem benyújtásának ideje

 

A kérelem bármikor benyújtható.

Az eljárás időtartama

 

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Az eljárás költségei

 

 • A felsőoktatási diákotthon nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díja diákotthononként 100.000 Ft.
 • A felsőoktatási diákotthon tisztségviselői adatmódosítási eljárásának igazgatási szolgáltatási díja diákotthononként 12.000 Ft.
 • A felsőoktatási diákotthon fenntartói joga átadási eljárásának igazgatási szolgáltatási díja diákotthononként 15.000 Ft
 • A felsőoktatási diákotthon egyéb adatmódosítási eljárásának igazgatási szolgáltatási díja diákotthononként 10.000 Ft.
 • A felsőoktatási diákotthon törlési eljárásának igazgatási szolgáltatási díja diákotthononként 20.000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázatok

 

Diákotthon nyilvántartásba vétele

Diákotthon tisztségviselői adatának változása

Diákotthon fenntartói jogának átadása

Diákotthon egyéb adatának változása

Diákotthon törlése

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

 

 

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a felsőoktatási diákotthon fenntartója kérelmezi az adatlapok aláírásával. Felsőoktatási diákotthon nyilvántartásba vételét kérelmezőként kizárólag egyház, egyházi jogi személy vagy alapítvány kezdeményezheti!

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

 

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére. Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

 

Az Oktatási Hivatal a diákotthont akkor veszi nyilvántartásba, az adatváltozást akkor vezeti át, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak, és valamennyi - a regisztrációhoz szükséges - adatot megadtak.

A döntés

 

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

Nyomtatás